Матична служба
Јавне исправе које издаје матична служба су:


·    изводи из матичних књига рођених, венчаних, умрлих (на домаћем и међународном обрасцу) и уверења о држављанству за сва лица уписана у Регистар матичних  књигa (уз услов да су подаци исправно унети у електронску евиденцију). Наведене исправе се могу добити у било којој матичној служби Републике Србије.

·    уверења из матичних књига и уверења о слободаном брачном стању само за лица уписана у матичне књиге општине Уб (свако матично подручје издаје за уписе у свом матичном подручју).

Наведене исправе се издају у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20 од 19. марта 2009, 145 од 29. децембра 2014, 47 од 20. јуна 2018.), Упутством о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС", број 93 од 30. новембра 2018.) Законом о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 135 од 21. децембра 2004, 90 од 1. октобра 2007, 24 од 26. марта 2018.) Породичним законом „Службени гласник РС”, бр. 18 од 24. фебруара 2005,  – и др.закон, 6 од 22. јануара 2015. и другим законским актима.

Место предаје захтева за издавање исправа:

·         Општина Уб, улица Војводе Мишића 20 Б  - (шалтер број 2)

 

Радно време са странкама:

·         радним даном 07.30-14.00

 

         Ко има право на увид и издавање јавне исправе извода из матичне књиге и уверења из матичних књига и уверења о држављанству.

 

Закон о матичним књигама („Службени гласник РС, број 47/2018“)

Члан 41.

Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом степену крвног сродства у побочној линији, усвојитељу или старатељу.

Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може извршити увид у матичну књигу рођених, као и списе на основу којих се врши упис у матичну књигу рођених, а који се односе на његово порекло.

После новог уписа чињенице рођења усвојеника право увида у матичну књигу рођених за дете имају само дете и усвојитељи детета, на начин утврђен законом који уређује област породичноправне заштите.

После уписа податка о промени пола, право увида у матичну књигу рођених и списе за лице које је променило пол, имају само лице које је променило пол, дете и родитељи тог лица, као и надлежни органи за вршење послова из своје надлежности, у складу са законом.

Члан 83.

Изводи из матичних књига и уверења издају се на захтев лица из члана 41. овог закона.

 

Породични закон („Службени гласник РС”, бр. 18“)

Уписивање и увид у матичну књигу

Члан 326.

2) После новог уписа рођења усвојеника право увида у матичну књигу рођених за дете имају само дете и усвојитељи детета.

(3) Пре него што дозволи детету увид у матичну књигу рођених, матичар је дужан да упути дете на психо-социјално саветовање у орган старатељства, породично саветовалиште или у другу установу која је специјализована за посредовање у породичним односима.

 Кликом на следеће линкове можете добити потребне информације:


Изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих

Уверења из МК

Упис у МК чињеница рођења, венчања и смрти насталих на територији бивших република СФРЈ 

Упис у матичнe књигe на основу исправа иностраних органа

Уверење о слободном брачном стању

Закључење брака

Промена презимена после престанка брака у року од 60 дана

Пријава смрти 


Повезане странице