Одобрење за склапање брака преко пуномоћника

Одобрење за склапање брака преко пуномоћника

Општинска управа општине Уб улица Војводе Мишића број 20Б,

Оде­ље­ње за оп­шту упра­ву и по­сло­ве ор­га­на оп­шти­не

НАПОМЕНА: Чланом 103. став 3.Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података)
Потребна документација:

·       Захтев за Одобрење за склапање брака преко пуномоћника

·       Извод из матичних књига рођених за будуће супружнике

·       Уверења о држављанству за будуће супружнике

·       Копије личних карата за будуће супружнике

·       Доказ о разлогу спречености личног присуства супружника

·       Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену

·       Копија личне карте за пуномоћника

·       Доказ о уплаћеној такси

Напоменe везана за документацију:

·       Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

·       Пуномоћје важи 90 дана од дана овере надлежног органа.

- Место набавке обрасца: код обрађивача- референта

- Републичка административна такса: 800 дин.

- Уплатни рачун: 840-742221843-57

- Број модела: 97

- Позив на број: 74-015

- Место предаје документације: Писарница,

- Радно време са странкама: радним даном 07 -15 час.

- Телефон за информације:014-411-202- лок. 141


Повезане странице