Одборници

Скупштина општине има 30 одборника, који се бирају на 4 године.

Одборник не може бити запослен у општинској управи и лице које именује односно поставља Скупштина општине.

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

Даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именовани односно постављени.

Прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, не искључују примену одредаба Закона о локалној самоуправи о пословима који су одређени као неспојиви са функцијом одборника скупштине општине.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изношења мишљења и давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.

Одборник има право да:
1) учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела;
2) Скупштини општине поднесе предлог за доношење одлуке или другог аката,;
3) Скупштини општине поднесе предлог одлуке или другог акта;
4) Скупштини општине поднесе амандман на предлог одлуке или другог акта.

Одборници у актуелном сазиву:Одб

1. Др. Аница Милошевић Поповић

2. Александар Лазић

3. Ивана Николић

4. Борисав Максимовић Бора

5. Слободан Тадић Бобан

6. Др. Милица Димитријевић

7. Аца Марић

8. Бранимир Живковић

9. Слободан Тешић

10. Марија Милутиновић Кандић

11. Владимир Петковић

12. Даница Павловић

13. Слободан Миливојевић

14. Драган Миросављевић

15. Александра Ранковић

16. Александар Радовановић Беча

17. Ивана Гачић

18. Владимир Благојевић

19. Жењко Вукосављевић

20. Зорица Радић

21. Милан Јовановић Шућа

22. Горан Јовановић

23. Анка Радојичић

24. Милош Тешић

25. Александра Гавриловић

26. Иван Драгићевић

27. Благоје Цонић

28. Александар Дамњановић

29. Марко Миливојевић

30. Светислав Матић


Повезане странице