Становништво

У општини Уб,  по резултатима пописа из 2011.  у 38  насељених места и 9.304 домаћинства живи 29.101 становника (49,7% мушкараца и 50,3% жена). У градском насељу Уб живи око 8.500, док су остала насеља у распону од 200 – 2.000  становника.  Већа сеоска насеља су Совљак 1.844  становника,  Врело 1.520,  Бањани 1.136,  Бргуле 1.175 и  Памбуковица 1.065. Поред Срба,  који чине скоро 98%  становништа,  у Убу постоји и значајна Ромска заједница (1.118 према попису из 2011. Године).

Посматрано са аспекта густине насељености, као једног од опредељујућих критеријума за дефинисање мреже насеља,  уочава се њена прилична неравномерност. Укупан број становника на целокупном подручју општине бележи константан пад, иако се темпо депопулације у односу на претходне пописне године унеколико смирује. У периоду 1991-2002, дошло је до смањења броја становника за 1208. а у периоду 2002-2011. тај број се смањио за додатних 2009 становника.

Посматрано према националној припадности и полу, у Општини Уб живи укупно 29.101 становник (14.617 мушкараца и 14.484 жене), од чега Срба 27.525 (13.853 м и 13.672 ж), 1.118 Рома (559 м и 559 ж), 64 Румуна (33 м и 31 ж), 25 Црногораца (12 м, 13 ж), по 18 Хрвата (5 м и 13 ж) и Македонаца (9 м, 9 ж), 17 Југословена (8 м, 9 ж), 5 Мађара (3 м и 2 ж), као и незнатан број осталих етничких групација. Није се изјаснило 155 становника, за 108 нису познати ови подаци.

Економски је активно 13.911 становника (8.945 мушкараца, 4.236 жена), од чега 12.453 обављају занимање (8.217 м и 4.236 ж), незапослених 1.458 (728 м и 730 ж), некада радили 804 (395 м и 409 ж), а први посао тражи 654 особе (333 м и 321 ж). Економски неактивних лица је 15.190 (5.672 м и 9.518 ж), од чега: 4.303 деце млађе од 15 година, 4.800 пензионера, 62 лица са приходима од имовине, 1.802 ученика и студента, 3.076 лица која обављају кућне послове у свом домаћинству и 1.147 осталих.

Природни прираштај у 2007.  години износио је -7,4‰, док је у Републици био -4,7‰. Осим општинског центра Уба који бележи константан и релативно умерен демографски раст, пораст броја становника бележе једино приградска инасеља у непосредној околини Уба –  Трњаци,  Совљак и Милорци,  док је у већини осталих насеља приметан тренд константне депопулације, који је најизраженији у рубним деловима општине – Вукона (222), Новаци (716), Радуша (259), Кршна Глава (157), Докмир (484), Гвозденовић (406), Руклада (324), Паљуви (696) и Шарбане (515).

Према брачном стању и полу (категорија старих 15 и више година), укупно је 26.770 лица, од чега 13.310 мушкараца (неожењих: 3.783, ожењених 8.325, удоваца 793, разведених 345 и 64 непознатог статуса) и 13.460 жена (неудатих: 2.132, удатих 8.334, удовица 2.598, разведених 347 и 49 непознатог статуса).

Просечна старост становништва општине Уб је 42,5 година, у односу на 40,9  година према претходном попису, при чему је у самом граду 37,3  године, а у сеоском подручју 41,7 година, што је на нивоу републичког просека. Од укупно 29.101 становника, 1.312 је у старосној категорији од 0 до 4 године, 1.433 од 5 до 9 год, 1.553 од 10 до 14 год, 1.729 од 15-19 год, 1.853 од 20-24 год, 1.736 од 25-29 год, 1.943 од 30-34 год, 1.872 од 35-39 год, 1.943 од 40-44 год, 2.038 од 45-49 год, 2.242 од 50-54 год, 2.387 од 55-59 год, 1.906 од 60-64 год, 1.300 од 65-69 год, 1.447 од 70-74 год, 1.429 од 75-79 год, 930 од 80-84 година и 295 преко 85 година. Пунолетних је 23.775 становника.


Повезане странице