Opstina UB | opstina-ub-javne-nabavke.jpg

Јавне набавке и конкурси


31/07/2019

ЈН бр. 1.2.18. Израда пројектно-техничке документације

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.2.18. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Техничке школе и Гимназије „Бранислав Петронијевић“ у Убу.


04/07/2019

ЈН бр. 1.3.25/2019 – Изградња улице Нова - Мијушковић

Предмет јавне набавке је Изградња улице Нова - Мијушковић у Убу на к.п.бр. 1076, 979/39, 979/41, 978/17, 979/46, 979/43 и 979/47 К.О. Уб. Укупна дужина саобраћајнице 81,20m, ширина саобраћајнице 4,00m. Објекат припада категорији Г класификациона ознака 211201. - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације, а набавка није обликована по партијама.


01/07/2019

ЈН бр. 1.3.22/ 2019 – Завршетак спортско рекреативног центра „Школарацˮ - свлачионице

Предмет јавне набавке у отвореном поступку ЈН је набавка радова – Завршетак спортско рекреативног центра „Школарац”, свлачионице у Убу, на основу Конкурса за финансирање изградње, реконструкције, адаптације и санације спортских објеката за буџетску 2019. годину Министарства омладине и спорта РС и Обавештења о одобрењу пројекта, број: 404-02-29/2019-08 од 29. маја 2019. године.10/06/2019

ЈН бр. 1.3.21/ 2019 – Радови на санацији фасаде стамбене зграде у улици Војводе Мишића

Предмет јавне набавке су радови на санацији фасаде стамбене зграде у улици Војводе Мишића, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације.30/05/2019

Јавни позив за прибављање једног стана

Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији дана 30. маја 2019. године објављује.