Актуелно

08/07/2019

Двадесет избегличких породица добило дом на Убу

На Убу је своје стамбено питање решило 20 избегличких породица из БиХ и Хрватске , које су се уселиле у нову зграду у градском насељу Сандића имање. Радови на овом објекту вишепородичног становања, са 415.690 евра, финансирани су из донаторског фонда Регионалног стамбеног програма, док је општина Уб издвојила 14 милиона динара.

04/07/2019

ЈН бр. 1.3.25/2019 – Изградња улице Нова - Мијушковић

Предмет јавне набавке је Изградња улице Нова - Мијушковић у Убу на к.п.бр. 1076, 979/39, 979/41, 978/17, 979/46, 979/43 и 979/47 К.О. Уб. Укупна дужина саобраћајнице 81,20m, ширина саобраћајнице 4,00m. Објекат припада категорији Г класификациона ознака 211201. - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације, а набавка није обликована по партијама.

01/07/2019

ЈН бр. 1.3.22/ 2019 – Завршетак спортско рекреативног центра „Школарацˮ - свлачионице

Предмет јавне набавке у отвореном поступку ЈН је набавка радова – Завршетак спортско рекреативног центра „Школарац”, свлачионице у Убу, на основу Конкурса за финансирање изградње, реконструкције, адаптације и санације спортских објеката за буџетску 2019. годину Министарства омладине и спорта РС и Обавештења о одобрењу пројекта, број: 404-02-29/2019-08 од 29. маја 2019. године.

Е-услуге


Догађаји