Скупштина општине Уб

Скупштина општине у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и завршни рачун општине;
3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије општине;
5) доноси програм развоја општине и појединих делатности;
6) доноси просторни план општине, урбанистичке планове општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
10) разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
11) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
12) даје сагласност на опште акте, ценовнике производа и услуга јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач;
13) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
14) поставља и разрешава секретара Скупштине;
15) бира и разрешава Председника општине, и на предлог Председника општине, бира заменика Председника општине и чланове Општинског већа;
16) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
17) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
18 доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
19 доноси акта о удруживању средстава са другим јединицама локалне самоуправе и субјектима ради остваривања заједничких пројеката;
20) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима и невладиним организацијама;
21) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
22) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
23) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
24) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
25) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Повезане странице