Накнадни упис у матичну књигу рођених

Накнадни упис у матичну књигу рођених

                             Општинска управа општине Уб улица Војводе Мишића број 20Б,

Оде­ље­ње за оп­шту упра­ву и по­сло­ве ор­га­на оп­шти­не

НАПОМЕНА: Чланом 103. став 3.Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података)

Потребна документација: (Прибавља се по службеној дужности, осим у случају када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и смрти , настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити)

  • Захтев за накнадни упис података у матичну књигу рођених и потписана изјава сагласност
  • Извод из матичне књиге рођених за родитеље
  • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
  • Уверење о држављанству за родитеље
  • Фотокопија или очитани примерак важеће личне карте за родитеље
  • Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
  • Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене установе) и даје се на записник, лично, пред овим органом
  • По потреби и друга документа

Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место набавке обрасца: код обрађивача- референта

Републичка административна такса: 800 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57      

Број модела: 97

Позив на број: 74-015

Место предаје документације: Писарница,

Радно време са странкама: радним даном 07 -15 час.

Телефон за информације: 014-411-202- лок. 141


Повезане странице