Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи

* У број лица ангажованих ван радног односа улазе и 3 лица ангажована за обављање послова озакоњења за које је добијена сагласност решењем Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-3812/2021-2 од 27.04.2021.године, за период од 01.05.2021 до 31.08.2021.године.

Структура запослених и ангажованих лица у јуну месецу 2021. године 

Стручна спрема

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време у својству приправника   

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број лица ангажованих ван радног односа

Висока

43

34

0

1

3

Виша

2

1

0

0

3

Средња

27

25

0

0

6

Нижа

4

4

0

0

0

Укупно

76

64

0

1

12


Структура одлива и прилива запослених

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у предходној календарској години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у предходној календарској години

Број лица за која није реализована добијена сагланост Комисије у предходној календарској години

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника и текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70%

Висока

1

2

 

1

 

Виша

 

 

 

 

 

Средња

2

 

1

 

 

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

 3

 2

 1

 0


Повезане странице