Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи

* У број лица ангажованих ван радног односа улазе и 2 лица ангажована за обављање послова озакоњења за које је добијена сагласност решењем Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-7188/2021-1 од 29.07.2021.године, за период од 01.09.2021 до 31.12.2021.године.

Структура запослених и ангажованих лица у септембру месецу 2021. године 

Стручна спрема

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време у својству приправника   

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број лица ангажованих ван радног односа

Висока

43

35

0

1

2

Виша

2

2

0

0

2

Средња

27

25

0

0

5

Нижа

4

4

0

0

0

Укупно

76

66

0

1

9


Структура одлива и прилива запослених

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у предходној календарској години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у предходној календарској години

Број лица за која није реализована добијена сагланост Комисије у предходној календарској години

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника и текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70%

Висока

1

2

 

1

 1

Виша

 

 

 

 

 1

Средња

2

 

1

 

 

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

 3

 2

 1

 2


Повезане странице