Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи на дан 16.09.2022.године

* У број лица ангажованих ван радног односа улазе и 4 лица ангажована за обављање послова озакоњења за које је добијена сагласност решењем Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-6835/2022-2 од 30.08.2022.године, за период од 01.09.2022 до 31.12.2022.године.

Стручна спрема Број систематизованих радних места према нивоу квалификација Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време у својству приправника    Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) Број лица ангажованих ван радног односа
Висока 36 32 0 2 2
Виша 10 3 0 0 3
Средња 18 23 0 0 3
Нижа 2 4 0 0 1
Укупно 66 61 0 2 9
           
           

 

Структура одлива и прилива запослених

Стручна спрема Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у предходној календарској години Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у предходној календарској години Број лица за која није реализована добијена сагланост Комисије у предходној календарској години Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70% Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70%
Висока 1 2      
Виша  1       
Средња 2      
Нижа          
Укупно  4  4 0  0  0

Повезане странице