Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи на дан 15.04.2024.године

* У број лица ангажованих ван радног односа улазе и 4 лица ангажована за обављање послова озакоњења за које је добијена сагласност решењем Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-12575/2023-2 од 26.12.2023.године, за период од 01.01.2024 до 31.12.2024.године.

Стручна спрема Број систематизованих радних места према нивоу квалификација Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време у својству приправника    Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) Број лица ангажованих ван радног односа
Висока 39 32 0 0 2
Виша 10 4 0 0 3
Средња 16 20 0 0 2
Нижа 2 4 0 0 1
Укупно 67 60 0 0 8
           
           

 

Структура одлива и прилива запослених

Стручна спрема Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у предходној календарској години Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у предходној календарској години Број лица за која није реализована добијена сагланост Комисије у предходној календарској години Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70% Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70%
Висока 1 2 0 1 1
Виша  0  1 0 1 0
Средња 1 1 0 0 1
Нижа 0 1 0 0 1
Укупно  2  5 0 2 3

Повезане странице