Закључење брака

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА

 

 

Потребна документација ако су оба будућа супружника држављани Републике Србије:

 

·         Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике

·         Уверење о држављанству за будуће супружнике

·         Важеће личне карте

·         Доказ о уплаћеној такси

·         Доказ о плаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака

·         По потреби и друга документа

 

Потребна документација ако је један од будућих супружника страни држављанин:

 

·         Извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача

·         Уверење о слободном брачном стању прописно легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача

·         Потврда да нема сметњи за закључење брака

·         Важећи пасош

·         По потреби, и друга документа

 

Напомене везане за документацију:

·         Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци

·         Предата документација се задржава.

·         Приликом сачињавања записника о пријави закључења брака потребно је лично присуство оба будућа супружника

 

Накнада за закључење брака

у седишту матичног подручја (сала за венчања)

·         Радним даном од  07.30-14.00 – без накнаде

·         Радним даном након 15.00 часова, суботом, недељом и у време државних празника – 4.000,00 динара

    Прималац: Буџет општине Уб

    Сврха:Општинска административна такса

          Износ: 4000,00 динара.

          Уплатни рачун: 840-742251843-73

          Број модела: 97

          Позив на број 74-105

ван седишта матичног подручја – ресторани – 8.000,00 динара

    Прималац: Буџет општине Уб

    Сврха:Општинска административна такса

          Износ: 8000,00 динара.

          Уплатни рачун: 840-742251843-73

          Број модела: 97

          Позив на број 74-105

 

За стара, немоћна и болесна лица, уз медицинску документацију, излазак у стан, или друго место где бораве ова лица износи 200,00 динара – уплата на  горе наведени рачун.

 

Напомена:

Ако је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача приликом заказивања венчања и на дан венчања. 


Повезане странице