Упис у МК чињеница рођења, венчања и смрти насталих на територији бивших република СФРЈ

УПИС У МК ЧИЊЕНИЦА РОЂЕЊА, ВЕНЧАЊА И СМРТИ НАСТАЛИХ НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ

 

 

Потребна документација:

 

За упис у матичну књигу рођених:

·         Захтев за упис

·         Извод из матичне књиге рођених

·         Уверење о држављанству

·         Лична карта на увид (копира се или, очитава у матиној служби)

·         За удате/ожењене: извод из матичне књиге венчаних

·         За разведене: правоснажна пресуда о разводу брака

·         За удовце: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника

·         По потреби и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних:

·         Захтев за упис

·         Извод из матичне књиге венчаних

·         Уверење о држављанству

·         Лична карта на увид (копира се или, очитава у матичној служби)

·         По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих:

·         Захтев за упис

·         Извод из матичне књиге умрлих

·         Уверење о држављанству

·         Лична карта на увид (копира се или, очитава у матичној служби)

·         По потреби, и друга документа

Напомена везана за документацију:

·         Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

·         Предата документација се задржава.

Напомене:

·         Упис у матичну књигу врши се по месту пребивалишта или боравишта.

·         Изводи из матичних кањига издати у Републици Хрватској, Федерацији Босни и Херцеговини и Северној Македонији подлежу режиму ослобађања од легализације и достављају се на обрасцу прописаном у тим државама.

·         Изводи из матичних књига издати у Републици Словенији достављају се на интернационалном обрасцу извода из матичних књига по Бечкој конвенцији о издавању извода из матичних књига на више језика или по Париској конвенцији о издавању извода из матичних књига намњених иностранству или на прописно легализованом обрасцу.

·         Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005. по пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару потребна документа. Документа се предају матичару тек пошто је Решење службено достављено. Путем телефона за информације може се проверити да ли је Решење достављено матичару.


Повезане странице