Промена личног имена

Промена личног имена

Општинска управа општине Уб улица Војводе Мишића број 20Б,

Оде­ље­ње за оп­шту упра­ву и по­сло­ве ор­га­на оп­шти­не

НАПОМЕНА: Чланом 103. став 3.Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података .

Потребна документација: (Прибавља се по службеној дужности, осим у случају када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и смрти , настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити)

·            Захтев за промену личног имена и потписана изјава-сагласност

·            Извод из матичне књиге рођених

·            Извод из матичне књиге венчаних (ако се тражи промена презимена због чињенице развода брака и у изводу из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних мора бити уписана чињеница развода брака)

·            Уверење о држављанству

·            Фотокопија или очитани примерак важеће личне карте

·            Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева

·            Уверење суда да се не води кривична истрага и кривични поступак (Тужилаштво Ваљево, Тужилаштво Уб, Суд  у Убу)

·            Уверење Пореске управе –Одељење Ваљево  

·            Уверење општине Уб, - да ли је порески обвезник

·            Извештај ПУ-Ваљево  –казнена евиденција

·            Извештај МУП-а Београд- да ли је повретник по реадмисији и да ли има забрану уласка у земље ЕУ

·            Доказ о плаћеној такси

Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

- Место набавке обрасца: код обрађивача- референта

- Републичка административна такса: 800 дин.

- Уплатни рачун: 840-742221843-57

- Број модела: 97

- Позив на број: 74-015

- Место предаје документације: Писарница,

- Радно време са странкама: радним даном 07 -15 час.

- Телефон за информације:014-411-202- лок. 141


Повезане странице