Промена презимена после престанка брака у року од 60 дана

ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ ПРЕСТАНКА БРАКА У РОКУ ОД 60 ДАНА

 

Потребна документација:

 

·         Захтев у слободној форми, или обрасцу добијеном од матичара.

·         Извод из матичне књиге рођених са констатацијом о престанку брака

·         Извод из матичне књиге венчаних са констатацијом о престанку брака

·         Уверење о држављанству

·         Фотокопија личне карте уколико не садржи чип, или очитану лична карту. Наведено се обавља у матичној служби.

·         Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске станице у Убу), ако чип није могуће очитати.

·         Правноснажна пресуда о разводу или поништењу брака

·         По потреби, и друга документа

Напомене везане за документацију:

·         Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци

·         Предата документација се задржава.

 

Републичка административна такса:

 Републичка административна такса: 320 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57                     

Број модела: 97

Позив на број: 74-105

 

Напомена:

Изјава о промени презимена даје се на записник матичару према месту пребивалишта лица које мења презиме

 


Повезане странице