Начелник управе

На основу Одлуке о организацији општинске управе, Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник. 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година, у складу са одредбама закона и статута.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са статутом и овом одлуком.

Начелнику Општинске управе престаје рад у општини пре истека времена на које је постављен у складу са одредбама статута. Начелник општинске управе представља управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених.
 
Начелник Општинске управе Уб је г-ђа Марија Новаковић.


Повезани профили


Повезане странице