Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

                              Општинска управа општине Уб улица Војводе Мишића број 20Б,

Оде­ље­ње за оп­шту упра­ву и по­сло­ве ор­га­на оп­шти­не

НАПОМЕНА: Чланом 103. став 3.Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података)

Потребна документација:

·            Захтев за накнадни упис података у МКУ

·            Потврда о смрти издата од стране лекара (2 примерка)

·            Уверење да лице није уписано у МКУ (издаје матичар)

·            Извод из матичне књиге рођених за умрло лице

·            Извод из матичне књиге венчаних за умрло лице

·            За лица која су удовци: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника

·            Уверење о држављанству за умрло лице

·            Копија личне карте покојника

·            Копија личне карте подносиоца захтева- или очитана електронска лк

·            По потреби и друга документација

·            Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: : код обрађивача- референта

Републичка административна такса: 800 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 74-015

Место предаје документације: Писарница,

Радно време са странкама: радним даном 07 -15 час.

Телефон за информације:014-411-202- лок. 141


Повезане странице