О општини

Географска позиција : Општина Уб се налази у Колубарском округу, поред општина Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Ваљево. Површином општине од 456км2, заузима северни део Колубарског округа и граничи се са општином Обреновац са северне стране, а са западне стране са општинама Владимирци и Коцељева из Мачванског округа. Са југозападне стране граничи се са општином Ваљево а са југоисточне са општином Лајковац.

Кретање становништва на простору општине показало је исти тренд као на свеукупном простору Србије, па се укупан број становника општине Уб у периоду од пописа 1991.г. до 2002.г. смањио од 34593 на 32104 становника.

У морфолошком смислу, подручје општине Уб карактеришу ниски и средње брежуљкасти терени :

- северни, североисточни и централни део подручја општине представљају равничарске долине у сливовима река Тамнаве и Уба и њихових притока, где надморске висине не прелазе 120м. Најнижа тачка, на ушћу Тамнаве у Колубару, има коту 81 м и налази се у К.О. Лисо Поље.

- северозападни, западни и јужни делови територије општине одликују се нешто вишим надморским висинама, на обронцима планина, на подручјима насеља Памбуковица, Слатина, Докмир.

Клима подручја општине Уб је умерено континентална са одређеним специфичностима у смислу повећаног степена континенталности. Прелазна годишња доба су промељива, с тим да су јесени топлије од пролећа, а лета услед померања сутропског појаса високог притиска према северу, односно због утицаја "Азорског антициклона", топла, са стабилним временским приликама и повремено краћим пљусковима. Зими су временске прилике под утицајем циклонске активности са Атланског океана и Средоземног мора и зимског тзв "Сибирског антициклона". Средња годишња температура износи 11,2°С. Највише средње вредности су у јулу 26,6°С, а најнижа у јануару -6,2°С.

Минералне и енергетске сировине : На подручју општине присутне су неметаличке минералне сировине (кварцни песак - локалитети Чучуга, Слатина, Авала, Гуњевац, Резинац, Провалије; глина - локалитети Слатина, Бој Брдо, Богдановица код Уба, Кокановац у селу Радуша код Уба и Тамнава -Западно поље; кречњак -Бобија, Врховине, Памбуковица-Радуша), у мањем проценту металичке, као и енергетске сировине, односно, лежишта лигнита у Колубарском басену. Већи број локалитета се експлоатише, један број је у процесу истраживања и могућности екслоатације.

Потенцијали развоја подручја :

1. доминантно учешће пољопривредне производње у укупној функционалној структури:
• могућност снабдевања прехрамбене индустрије поврћем (што треба подржати посебно у селима која имају традицију у производњи појединих врста поврћа, односно услове за развој здравствено-безбедне хране)
• ратарско-сточарски рејон изузетних потенцијала за развој ратарске, повртарске и сточарске производње
2. знатан потенцијал подручја у минералним и енергетским сировинама
3. блага конфигурација терена омогућава спровођење разгранате мреже комуникација и обезбеђење приступачности сваке појединачне локације
4. благо заталасани пејзажи, у долинама река, прекривени ливадама, пашњацима, воћњацима, виноградима и шумама као потенцијал у креирању специфичних амбијенталних целина и препознатљивих насељских структура и обезбеђивању предуслова за развој туризма, спорта и рекреације.


Повезане странице