Привреда

Opstina UB | opstina-ub-18.jpg

Пољопривредног становништва по попису 2002. године било је 11.646 или 36,3%, од чега је активног било 7.628, а индивидуалних пољопривредника било је 7.428, а издржаваног пољопривредног 4.018 лица. На нивоу Округа, било је 48.870 пољопривредника, од чега 34.612 активних и 14.228 издржаваних лица.
Према постојећим подацима, структуру пољопривредне производње карактерише изузетна разноликост, са присуством свих видова производње, највећим делом за потребе самог домаћинства. Доминирају ситни, неспецијализовани пољопривредни произвођачи без јасне пословне и тржишне оријентације. Највећи број пољопривредних домаћинстава није регистрован. Закључно са 31. априлом 2007. години у општини су била регистрована 3.088 пољопривредна газдинства (10 као предузеће) или 29,79% од укупног броја домаћинстава. Резултат овакве производне структуре и слабе уређености су ниски и нередовни приходи уз одсуство озбиљног планирања, развоја и већих инвестиција.
 
Обрадиво пољопривредно земљиште обухвата 32.955,18 ха или 72,16% и одликује се релативно високом просечном заступљеношћу ораничних површина, тако да на њиве и вртове отпада 29.470,05 ха или 89,42% обрадивих површина. То указује да је најзаступљенија делатност у општини Уб ипак гајење житарица (кукуруз, пшеница). Воћњаци и виногради су на површини од 1.953,55 ха или 4,65%. Ливаде се налазе на површини од 1.953,55 ха или 5,93%.
 
 
Експлоатација угља може и мора знатније да допринети развоју општине Уб. Планом развоја површинских копова планирано је у источном делу Колубарског лигнитског басена, у циљу површинске екплоатације угља, отварање копова "Поље Ц" и "Поље Е". У западном делу Колубарског лигнитског басена предвиђено је отварање нових површинских копова "Велики Црљени", након затварања копа "Тамнава - источно поље" и поље "Радљево", а у периoду после 2020. године и исцрпљивања површинског копа "Тамнава - западно поље". Све ово одвијаће се у складу да потребама снабдевања термоелектрана "Никола Тесла А и Б", "Колубара А" и ТЕ "Колубара Б". За општину Уб посебно је важно праведније разрешење питања природне ренте, посебно са аспекта еколошких последица експлоатације угља.
 
Поред пољопривреде и рударства, велики значај има и грађевинарство, које има дугу традицију, а и квалитетне сировине за производњу грађевинског материјала које постоје на територији општине као што су камен, кварц и бела глина.
б) Посматрано по секторима, остварен је пад физичког обима производње у сектору Рударства 2.7%, а у Сектору
•    Извоз износи 428,7 милиона УСД, и представља 56% укупне размене, на нивоу је претходне године (Србија  смањење од 8,3%);
•    Привреда са регионалног подручја у укупној размени Србије учествује са 3,9%, у извозу са 5,9%, у увозу  са 2,7%;

 

Према расположивим подацима Републиĉког завода за статистику, индустријска производња на подручју РПК Ваљево у периоду јануар - август 2012. године била је мања за 2.5%, у односу на исти период 2011.год. Подаци за месец  август 2012.год. говоре да је остварена производња била 5.6% мања него у истом месецу претходне године.

На подручју Регионалне привредне коморе Ваљево, у посматраном периоду, тренд кретања индустријске производње  бележи  следеће структурне карактеристике:

а) Посматрано по наменским групама, забележен је пад производње и то код: Капиталних производа 40% и   Нетрајних производа за широку потрошњу исказан раст 12.3%. Раст је забележен само у сектору енергије 6.7% и Трајних производа за широку потрошњу 11.9%.

Прерађивачке индустрије, остварен је нижи ниво индустријске производње за 2.6%, у поређењу са 2011.годином. У сектору Снабдевања електричном енергијом, гасом и паром забележен је ниво производње 9% већи него што је остварен у 2011.год.

Спољнотрговинска размена

Почетак 2012. године обележен је опадајућим трендом спољнотрговинске размене и извоза на  регионалном  подручју, да би од марта месеца дошло до постепеног опоравка. Укупни резултати размене  и увоза достигли су  прошлогодишњи ниво.

Привреда са  регионалног подручја у осмомесечном периоду  2012. године остварила је следеће  резултате:

•    Укупну спољнотрговинску размену у вредности од 765,3  милион УСД, што је на нивоу   2011. године  (Србија пад од 5,6%),

Најзначајнији извозник за протеклих осам  месеци  2012. године је предузеће М-КИЛТ Уб, а највећи увозник је: ЗЗ ТРЛИЋ УБ.

Укупна вредност спољнотрговинске размене у септембру 2012. години коју су остварила предузећа са територије општине Уб била 10 милиона ЕУР од чега је 43% овог износа реализовано са земљама ЕУ, док су остали највећи спољнотрговински партнери били из бивших југословенских држава (БИХ, Црна Гора, Словенија, Хрватска, Македонија) – подаци Регионалне привредне коморе Ваљево објављени у публикацији „Привредни трендови на подручју РПК Ваљево 2012”.


Повезане странице