Уверења из МК

УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

 

 

 

Потребна документација:

 

·         Захтев за издавање уверења

·         Доказ о уплаћеној такси (уколико захтев није ослобођен таксе)

 

Републичка такса

Сврха: за извод

Прималац: Републичка администативна такса

Износ: 800,00 динара

Број модела: 97

Позив на број: 74-105

Општинска услуга

Сврха:Општинска административна такса

Прималац: Буџет општине Уб

Износ: 50,00 динара.

Уплатни рачун: 840-742251843-73

Број модела: 97

Позив на број 74-105

 

Републичка административна такса се не плаћа за следеће намене:

 

·         у поступку за исправљање грешака у матичним књигама

·         за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

·         за радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом

·         за регулисање војне обавезе

·         за заснивање радног односа и остваривање права по том основу

·         у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и за списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода

·         за молбе за помиловање

 

Приликом подношења захтева за издавање извода, приложити и доказ о ослобађању од плаћања таксе.


Повезане странице