Упис у матичнe књигe на основу исправа иностраних органа

УПИС У МАТИЧНE КЊИГE НА ОСНОВУ ИСПРАВА ИНОСТРАНИХ ОРГАНА

 

 

Потребна документација:

 

За упис у матичну књигу рођених:

 

·         Захтев у слободној форми, или обрасцу добијеном од матичара.

·           Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или, на обрасцу земље порекла прописно легализован, да садржи апостил и да је преведен од стране овлашћеног судског тумача

·           Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, ако је дете рођено у браку, односно извод из матичне књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака

·         Уверење о држављанству за родитеље

·            Копија личне карте, очитана лична карта, ако је чипована, уверење о пребивалишту (издато од Полицијске станице у Убу), ако чип није могуће очитати. Фотокопија пасоша, ако лице борави у иностранству, а не поседује личну карту.

·         По потреби, и друга документа

 

За упис у матичну књигу венчаних:

 

·         Захтев у слободној форми, или обрасцу добијеном од матичара.

·         Извод из матичне књиге венчаних иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла прописно легализован, да садржи апостил и да је преведен од стране овлашћеног судског тумача

·         Извод из матичне књиге рођених за оба супружника

·         Уверење о држављанству за оба супружника

·         Копија личне карте, очитана лична карта, ако је чипована, уверење о пребивалишту (издато од Полицијске станице у Убу), ако чип није могуће очитати. Фотокопија пасоша, ако лице борави у иностранству, а не поседује личну карту.

·         По потреби, и друга документа

 

За упис у матичну књигу умрлих:

 

·         Захтев у слободној форми, или обрасцу добијеном од матичара.

·         Извод из матичне књиге умрлих иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или, на обрасцу земље порекла преведен од стране овлашћеног судског преводиоца.

·         Уколико је неопходно исправе делимично легализовати (Apostille) или,  легализовати за употребу у међународном промету (тзв.„пуна легализација“)

·         Извод из матичне књиге рођених

·         Извод из матичне књиге венчаних

·         Уверење о држављанству

·         По потреби, и друга документа

 

Напомене везане за документацију:

·         Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

·         Предата документација се задржава.


Повезане странице