Промена личног имена малолетног детета

Промена личног имена малолетног детета

Општинска управа општине Уб улица Војводе Мишића број 20Б,

Оде­ље­ње за оп­шту упра­ву и по­сло­ве ор­га­на оп­шти­не

НАПОМЕНА: Чланом 103. став 3.Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података)

Потребна документација: (Прибавља се по службеној дужности, осим у случају када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и смрти , настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити)

- Захтев за промену личног имена и потписана изјава-сагласност оба родитеља

- Извод из матичне књиге рођених за дете

- Уверење о држављанству за дете

- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно извод из матичне књиге рођених за мајку ако је дете рођено ван брака

- Записник са­чи­њен ван усме­не рас­пра­ве родитеља,

- Доказ о пребивалишту за дете ( издаје ПС у Убу)

- Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признавању очинства

- Доказ о плаћеној такси

Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

- Место набавке обрасца: код обрађивача- референта

- Републичка административна такса: 800 дин.

- Уплатни рачун: 840-742221843-57     - Број модела: 97      - Позив на број: 74-015

- Место предаје документације: Писарница,

- Радно време са странкама: радним даном 07 -15 час.

- Телефон за информације:  014-411-202- лок. 141

 Напомене:

      Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену.

     По Породичном закону, презиме детету се може променити утврђивањем или оспоравањем материнства односно очинства и усвојењем.

    Ова процедура важи до навршене 15. године старости детета. После навршених 15 година живота лице способно за расуђивање има право на промену личног имена (лично име је име и презиме).


Повезане странице