Исправка и допуна података у матичним књигама

Исправка и допуна података у матичним књигама

                             Општинска управа општине Уб, улица Војводе Мишића број 20Б,

Оде­ље­ње за оп­шту упра­ву и по­сло­ве ор­га­на оп­шти­не

НАПОМЕНА: Чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

    (Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података).

-( Документа се прибављју по службеној дужности, осим у случају када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и смрти, настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити)

Потребна документација:

- Захтев за исправку и допуну података у матичним књигама и потписана изјава-сагласност

Извод из матичне књиге (МКР, МКУ, МКВ, КД), за који се тражи исправка

- Фотокопија или очитани примерак важеће личне карте подносиоца захтева

   Друга документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које трба исправити или допунити (Извод из Матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверње о држављанству)

   По потреби и друга документа

Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место набавке обрасца: код обрађивача- референта

Место предаје документације: Писарница,

Радно време са странкама: радним даном 07 -15 час.

Телефон за информације: 014-411-202- лок. 141


Повезане странице