Актуелно


24/06/2022

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.


15/06/2022

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 15.06.2022. године закључно са 30.06.2022. год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Уб, Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, 14210 Уб, Војводе Мишића бр. 20 Б, канцеларија бр.14, као и на интернет страни Општине Уб (www.opstinaub.org.rs).


16/06/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. Београд ,ул.Таковска 2, Београд поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније BA89 ВАУ89 ВАЛ89 ВАО89 Докмир на животну средину на кaтастарској парцели бр.582/1 КО Докмир, општина Уб.


16/06/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. Београд ,ул.Таковска 2, Београд поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „ Уб_центар 2 МУП“ – BA88 ВАУ88 ВАЛ88 ВАО88 чија се инсталација планира на постојећем објекту на кп.бр.271/7 КО Уб, на територији општине Уб.


09/06/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта „ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ СТОЧАР Л.С.Б ДОО ТРЊАЦИ“, Трњаци, општина Уб, поднео је захтев за сагласност на Студију о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: Кланица „ СТОЧАР Л.С.Б.“ капацитета за клање 300 комада дневно (100 говеда, 100 овца/коза, 100 свиња)


31/05/2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је оператеру предузетничкој радњи ,, МИЛАН ЗАРИН ПР ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА ПАЗАЛ УБ“, из Уба,Радничка 27, издато Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Уб.


31/05/2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат:„Индустријска зграда-затворена складишта за производњу и смештај за монтажу(производњу) и складиштење готових производа за паковање фолија и најлона на кат.парцели бр.955/30 КО Уб, носиоца пројекта, ВЛАДАН ПЕТКОВИЋ ПР ОБРАДА МЕТАЛА УБ, донето решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
11/05/2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо јавност да је оператер ,, МИЛАН ЗАРИН ПР ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА ПАЗАЛ УБ“, из Уба,Радничка 27, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Уб.


11/05/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта, ВЛАДАН ПЕТКОВИЋ ПР ОБРАДА МЕТАЛА УБ, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Индустријска зграда-затворена складишта за производњу и смештај за монтажу(производњу) и складиштење готових производа за паковање фолија и најлона на кат.парцели бр.955/30 КО Уб.