КОНКУРС за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2022/23. годину

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1667980022.jpg

 

Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о награди – поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017 и 11/2018), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирањa расписује

 

 

КОНКУРС

за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања

за школску 2022/23. годину

 

I

 

A.      Право на накнаду могу остварити студенти (члан 24. став 1. Одлуке): 

1.        фа­кул­те­та ко­ји­ма је осни­вач Ре­пу­бли­ка Ср­би­ја

2.        при­ват­них фа­кул­те­та

3.        основних академских студија, мастер академских студија, специјалистичких академских студија и докторских академских студија

4.        који су одмах по завршетку средње четворогодишње школе први пут уписали прву годину основних академских студија, тј. који нису имали паузу између средње четворогодишње школе и факултета

5.        ко­ји су у текућој школској години, пр­ви пут упи­са­ли зим­ски се­ме­стар од­го­ва­ра­јуће го­ди­не сту­ди­ја

6.        ко­ји то­ком сту­ди­ра­ња ни­су гу­би­ли го­ди­ну (по овој од­лу­ци све сем ми­ро­ва­ња се сма­тра гу­бит­ком го­ди­не)

7.        који су у свакој школској години остварили најмање по 37 ЕСПБ

8.        који су одмах по завршетку основних академских студија уписали мастер академске студије уз услов да нису имали продужену годину

9.        који су одмах по завршетку мастер академских студија уписали или специјалистичке академске студије или докторске академске студије уз услов да нису имали продужену годину

10.    ко­ји за­јед­но са својим ро­ди­те­љима или ста­ра­те­љима има­ју пре­би­ва­ли­ште на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Уб нај­ма­ње го­ди­ну да­на пре расписивања конкурса;

11.    ко­ји ни­су у рад­ном од­но­су. 

Б. Право на накнаду могу остварити студенти прве године (члан 24. став 2. Одлуке):

 

Право на накнаду могу остварити и студенти прве године основних академских студија, под условима из става 1. члана 24. Одлуке уз претходни услов да им је просечна оцена у средњој школи била у распону од 4,50 до 5,00.

B.       Време за које се накнада додељује:

 

Накнада се додељује за једну академску годину.

Право на  накнаду, уз испуњење услова из члана 24. може се користити најдуже у дужини трајања основних академских студија, мастер академских студија, специјалистичких академских студија и докторских академских студија на истом или различитом факултету.

 

II

Потребна документација:

 

1.    Пријава за доделу новчане наканаде

 

2.    Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија

 

3.    Уверење о укупној просечној оцени у завршеној средњој школи (студенти прве године)

 

4.                Уверење о положеним испитима са списком предмета и оствареним ЕСПБ

 

5.    Два примерка  решења о исплати новчане накнаде

 

6.    За студенте основних aкадемских студија

-        фотокопија прве и свих попуњених стране индекса

 

7.    За студенте мастер академских студија

-        фотокопија прве и свих попуњених страна индекса

-        фотокопија уверења о завршеним основним академским студијама

 

8.    За студенте специјалистичких академских студија и докторских академских студија

-        фотокопија прве стране индекса и свих попуњених страна индекса

-        фотокопију уверења о завршеним основним академским студијама и фотокопију уверења о завршеним мастер академским студијама

 

9.    Фотокопија картице текућег рачуна или фотокопија Уговора о вођењу текућег рачуна

 

10.     Фотокопија личних карата за студента, родитеље или старатељe, и то:

-        Очитана лична карта (са чипом)

-        Фотокопија личне карте без чипа

 

Комисија задржава право да тражи додатну документацију услед недоумица

 

III

Рок за подношење докумената je 15 дана од дана објављивања конкурса (17. новембар 2022. године) у "Службеном гласнику општине Уб" и на сајту Општинске управе општине Уб. Конкурс ће бити отворен од 18.11.2022. године до 02.12.2022. године.

 

IV

Обрасци пријаве, уверења и решења преузимају се на портирници Општинске управе општине Уб и на сајту: www.opstinaub.org.rs

 

V

Пријаве се примају у сали за венчања Општинске управе општине Уб,  радним данима од 13-15h или достављају поштом на адресу: Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20Б, 14210 Уб са назнаком "Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања" или електронски на мејл адресу: stipendijeub@opstinaub.org.rs

Потребну документацију можете преузети испод текста у одељку Документа

 

 


Документи


Повезане вести