ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пословно-стамбеног објекта

Opstina UB | oeeoa25h_1644841725.bmp

 

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пословно-стамбеног објекта-0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ

Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 3. Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, број 43/2010)

o  г  л  а  ш  а  в а

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА,

СПРАТНОСТИ П+4+Пе

НА К.П. БР. 846/9 КО УБ 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пословно-стамбеног објекта, спратности П+4+Пе на к.п. бр. 846/9 КО Уб, одржаће се од 14. ФЕБРУАРА ДО 21. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, сваког радног дана у згради општине Уб, као и на интернет страници општине Уб  (https://www.opstinaub.org.rs).

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „International gradnja“ д.о.о. Памбуковица.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћене су Милена Ђокић и Анђелка Леонтијевић, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове општинске управе Уб, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради општинске управе Уб.

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу пословно-стамбеног објекта, спратности П+4+Пе на к.п. бр. 846/9 КО Уб могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 24. фебруаром 2022. године, на писарници или путем поште на адресу Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.

 

 

 

 

 


Повезане вести