Оглас за прикупљање понуда

13/02/2024 Вести Информације
Opstina UB | opstina-ub-83_1708678603.jpg

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, на седници одржаној  13. фебруара 2024. године, на основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 88/2019 и 62/2023), члана 34. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020.) члана 45. Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 21/2016, 21/2017, 5/2018, 25/2019 и 21/2022), члана 33. Статута Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 28/2016), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018 и79/2023), члана 6. Одлуке о критеријумима, начину и поступку издавање у закуп пословних просторија којима управља Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 12/2021), расписује:

О г л а с

за прикупљање писмених понуда за закуп  пословних објеката на Базенима у Убу улица Омладинских бригада бб:

1.      пословни објекат број 1. (климатизовани простор, димензија 6,00 х 2,00 m, површине 12,00 ; мокри чвор у оквиру климатизованог објекта димензија 2,00 х 2,00 m, површине 4,00 ; шанк за продају пића димензија 5,00 х 4,00 m, површине 20,00 ; наткривена башта димензија 10,00 х 14,00 m, површине 140,00

и

2.      Пословни објекат број 2. (климатизовани објекат димензија 5,00 х 3,20 m, површине 16,00 m²; мокри чвор у оквиру климатизованог објекта димензија 3,20 х 2,00 m, површине 6,40 ; шанк за продају пића димензија 1,50 х 4,00 m, површине 6,00 ; наткривена башта димензија 10,00 х 14,00 m, површине 140,00 .

 

за купалишну сезону 2024, 2025 и 2026. године

1.      Назив закуподавца: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, улица Вељка Влаховића број 6, 14210 Уб.

 

2.      Начин давања у закуп: путем јавног оглашавања – методом прикупљања затворених писаних понуда.

3.      Опис пословних објеката:

3.1. Пословни објекат број 1. (климатизовани простор, димензија 6,00 х 2,00 m, површине 12,00 ; мокри чвор у оквиру климатизованог објекта димензија 2,00 х 2,00 m, површине 4,00 ; шанк за продају пића димензија 5,00 х 4,00 m, површине 20,00 ; наткривена башта димензија 10,00 х 14,00 m, површине 140,00

и

3.2. Пословни објекат број 2. (климатизовани објекат димензија 5,00 х 3,20 m, површине 16,00 m²; мокри чвор у оквиру климатизованог објекта димензија 3,20 х 2,00 m, површине 6,40 ; шанк за продају пића димензија 1,50 х 4,00 m, површине 6,00 ; наткривена башта димензија 10,00 х 14,00 m, површине 140,00 .

 

       4. Услови под којима се пословни објекти издају у закуп:

4.1. Пословни објекти издају се, закупцу ради обављања регистроване „делатности ресторана и покретних угоститељских објеката“.

4.2. Пословни објекти издају се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4.3. Пословни објекти издају се на временски период од 3 (три) календарске године за купалишне сезоне 2024., 2025 и 2026. година.

Закупац ће закупљени простор користити на период од три године за време трајања купалишних сезона које оквирно почињу 1 јуна и завршавају се 30. септембра. У случају евентуалног померања датума отварања летње сезоне на Базеним у Убу, изазваног неповољним временским условима, изабрани понуђач – закупац ће бити благовремено обавештен од стране Закуподавца. Евентуално померања датума отварања летње сезоне неће имати утицаја на понуђену цену – висину закупнине.

       5.  Критеријум за оцењивање понуде је:

- највише понуђени износ закупнине, изражен у динарима, без пореза на додату вредност. Понуђена цена је цена за закуп је за цео период трајања закупа (три године), осим у предвиђеним ситуација корекције цене закупнине дате у тачки 6. овог огласа.

Почетна цена закупа за пословни објекат број 1.: је 16,00 динара без пдв-а, по сваком евидентираном уласку* корисника садржаја на комплексу базена.

 

Почетна цена закупа за пословни објекат број 2.: је 14,00 динара без пдв-а, по сваком евидентираном уласку* корисника садржаја на комплексу базена. *евидентирани улазак је сваки улазак лица на рампи уласка који се аутоматски евидентира у апликованом софтверу „Система контроле, евидентирања и благајне“ на базенима и Аква парку

 

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од једног

дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најаповољнијег понуђача. Уколико понуђачи у року од једног дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши жребањем.

 

6. Услови плаћања будућег закупа:

Уговорена месечна закупнина, обрачунаваће се до 5 у месецу за претходни месец и то по формули:

Уговорена месечна закупнина је производ понуђене цене (цене из понуде изабраног закупца) и укупно евидентираног сваког уласка корисника садржаја на комплексу базена за целокупан месец обрачуна.

Обавеза закупца је да плати месечну закупнину закуподавцу у року од 10 (десет) дана од дана пријема уредне фактуре.

Обавеза закупца да закупнину утврђену по формули из из става 1. тачке 5 ове Одлуке, плаћа Закуподавцу до 15 у месецу за претходни месец.

 

Корекција висине закупнине:

-          у случају промене тржишних услова у овој години, као и у првом кварталу наредне године, закуподавац је овлашћен да коригује висину закупнине, почев од наредне купалишне сезоне 2025;

-          у случају промене тржишних услова у купалишној сезони 2025. години, као и у првом кварталу 2026. године, закуподавац је овлашћен да коригује висину закупнине, почев од наредне купалишне сезоне 2026.

 

7. Други услови будућег закупа: Све трошкове који настану по основу закупа пословног простора из тачке 1. изреке ове Одлуке сносиће закупац. Наведени пословни простор се даје у закуп за купалишне сезоне у 2024. 2025 и 2026. години. Пословни простор се не може издавати у подзакуп.

 

8. Остали услови: Обавезују се подносиоци понуда да за поднету понуду по објекту уплате износ од :

50.000,00 динара, на име депозита, на рачун Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 205-11105-44  који се води код НЛБ Комерцијалне банке, са назнаком „Уплата депозита“. Копију признанице о извршеној уплати обавезно доставити уз понуду.

 

            9. Садржина  понуде: Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач попуњава тражене податке, потписује и оверава печатом образац који је саставни део документације.

Потпуна и уредна понуда треба да садржи следеће елементе:

За правна лица: назив и седиште правног лица, контакт телефон, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде, број рачуна код банке за повраћај депозита, контакт телефон, е-mail;

За предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствен матични број грађана, назив радње, Матични број, ПИБ, број рачуна у банци за повраћај депозита, контакт телефон, е-mail;

-          Висину закупнине (навести прецизан износ закупнине исказан у динарима) . Понуђач је дужан да наведе износ закупнине без урачунатог пдв-а, те уколико то не учини сматраће се да у цену није урачунат пдв.

-          Доказ о уплати депозита.

Не могу се достављати тзв. заједничке или понуде упућене од стране уговорно повезаних привредних друштава.

Понуђач подноси понуду у коверти, затворену тако да се при отварању може проверити да ли је затворена на начин када је предата.

Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати ни попуњавати после истека рока за подношење понуда.

Погодба између Закуподавца и Понуђача око елемената понуде није допуштена.

10.  Разматрање понуда: биће разматране само исправне понуде, потпуне и благовремено поднете понуде. Неблаговремене, непотпуне и неисправне понуде се неће разматрати, односно биће одбијене.

 

11.  Варијанта понуда: понуда са варијантама се неће прихватити.

 

12.  Разгледање простора – предмета закупа: Учесници/понуђачи предмет и документацију могу разгледати дана 19, 20, 21 и 22 фебруара 2024. године у термину од 11:00 до 14:00 часова.

За додатне информације у вези огласа и разгледање огласног простора контакт особа Жељко Ђурић 0601552938, број телефона: 0601552938.

 

13.  Рок за подношење понуда: Рок за подношење понуде је до 23. 02. 2024. године, закључно до 10:00 часова.

 

Уколико понуда буде примљена од стране Закуподавца након истека рока сматраће се неблаговременом.

Поступак за одређивање Закупца ће се спровести ако у остављеном року пристигне бар једна писана понуда која испуњава услове из огласа.

Понуде се могу доставити путем поште или непосредно на адресу Закуподавца: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, улица Вељка Влаховића број 6, са назнаком на коверти: Понуда за закуп пословног простора на Базенима у Убу (са назнаком броја пословног објекта 1 или 2 или оба) и напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“.

 

14.  Јавно отварање понуда: Јавно отварање понуда је 23. 02. 2024. године у 10:30 часова. Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће се вратити Поштом уз доставницу или ће остати депоноване у Предузећу, уколико услед непостојања назначене адресе пошиљаоца враћање исте не буде могуће, док се неуреде непотпуне понуде неће узимати у разматрање.

 

15.  Доношење одлуке: Закуподавац ће одлуку о избору најповољније понуде донети најкасније у року од пет дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о избору најповољније понуде, као и записник са отврања писмених понуда, достављају се свим учесницима у поступку у року од три дана од дана доношења одлуке.

 

Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, задржава право да, до закључења уговора о давању у закуп, одустане од закључења уговора.

 

Депозит ће се вратити учесницима по Огласу у року од три дана од дана закључивања Уговора о закупу са најповољнијим понуђачем, осим најповољнијем понуђачу коме ће се урачунати у закупнину.

Уколико подносилац понуде не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на повраћај депозита.

 

16.  Објављивање огласа: Оглас објавити на интернет страници општине Уб, на интернет страници и на  огласној табли КЈП „Ђунис“ Уб и на једној локалној радио телевизији.

 

17.  Услов за подношење понуде:

Право на подношење писане понуде на оглас имају предузетници и правна лица, који обављају регистровану делатност - „делатност ресторана и покретних угоститељских објеката“.

                  Уредна и потпуна писана понуда треба да садржи:

 а) Све податке о подносиоцу понуде:

- за предузетнике - име и презиме, адресу стана, број личне карте и ЈМБГ, назив радње и матични број;

- за правна лица - назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

 

б) Врсту делатности коју би понуђач обављао у пословном простору;

г) Понуђену висину закупнине и

в) Доказ о уплаћеном депозиту и изјаву понуђача да је сагласан да Предузеће може задржати депозит, уколико учесник Огласа буде изабрани понуђач и са Предузећем не потпише уговор о закупу.


Повезане вести