Оглас за јавно надметање за продају половног путничког возила

На основу члана  33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 10482016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 45. Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 21/2016, 21/2017 и 5/2018), члана 33. Статута Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 28/2016), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службен гласник РС“, број 24/2012), Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и  прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), Одлуке Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 352 од 21. априла. 2021. године,
Комисија за спровођење поступка јавног надметања, Комуналног јавног Предузећа „Ђунис“ Уб,  
објављује:

О г л а с
за јавно надметање за продају половног путничког возила


Преузмите текст огласа.


Документи


Повезане вести