ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1583143521.jpeg

Скупштина општине Уб, оджала је данас, 2. марта 2020. годину, прву седницу седницу у овој години, а своју 17 седницу у мандату.

 Одборницу су разматрали и усвојили:

1.     Одлуку о измени и допуни Одлуке о од­ре­ђи­ва­њу на­зи­ва деловима на­се­ље­них места, трговима и улицама, начину обележавања зграда и условима за постављање споменика;

2.     Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Уб;

3.     Одлуку о изменама и допунама Одлуке о пијацама;

4.     Одлуку о обезбеђивању јавног осветљења;

5.     Одлуку о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима;

6.     Одлука о измени Одлуке о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

7.     Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Уб за 2019. годину;

8.     Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2019. годину;

9.     За­кључ­ак о при­хва­та­њу Из­ве­штаја о ра­ду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2019. годину;

10.   Ре­ше­ње о да­ва­њу са­гла­сно­сти Цен­тру за со­ци­јал­ни рад ''Уб'' из Уба на План и про­грам ра­да са Финасијским планом за 2020. го­ди­ну.

 Усвојене одлуке Скупштине опшгтине Уб објављене су у ''Службеном гласнику општине Уб'' број 4/2020.


Документи


Повезане вести