Одржана, 19. априла 2023. године, 10. седница Општинског већа у 2023. години

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1681898841.jpeg

Одржана, 19. априла 2023. године, 10. седница Општинског већа у 2023. години

На дневном реду 10. седнице, Општинског већа 6. тачaка.

Веће је разматрало и донело следеће акте:

I Утврдило предлог акта и исти доставило Скупштини општине Уб на разматрање и усвајање:

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о при­вре­ме­ном по­ста­вља­њу и укла­ња­њу мон­та­жних и дру­гих обје­ка­та на јав­ним по­вр­ши­на­ма на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Уб;

II Донело, из своје надлежности, следеће акте:

2. Закључак о давању сагласности Установи  културе ''Културни центар Уб'' о расписивању и спровођењу јавног конкурса;

3. Закључак о доношењу Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Уб за 2023. годину;

4. Закључак о да­ва­њу одо­бре­ња Предшколској установи ''Уб'' за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке у отвореном поступку обликоване по партијама – набавка намирница за исхрану деце;

5. Решењe по жалби ЈП ''СРБИЈАШУМЕ'' БЕОГРАД, ШГ 'БОРАЊА'' Лозница;

6. Правилник о изменама и допунама Обједињеног правилника o организацији и  систематизацији радних места у Општинској управи општине Уб и Правобранилаштву општине Уб.

Акте донете на овој седнице можете преузети овде.


Повезане вести