Одржана 1. седница Скупштине општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1679650673.jpeg

Скупштина општине Уб, 24. марта 2023. године, одржала је 1. седницу у овој години, и донела следеће акте:

1.      Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб;

2.      Одлука о посебном начину утврђивања и наплате пореза на имовину физичких лица у 2023. години;

3.      Одлука о измени Одлуке о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

4.      Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању улица и путева;

5.      Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и о комуналном реду;

6.      Одлукa о изменама и допунама Одлуке о одржавању јавних зелених површина;

7.      Одлука о измени Кадровског плана за 2023. годину општине Уб;

8.      Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Уб за 2022. годину;

9.       Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2022. годину;

10.  Решење о да­ва­њу са­гла­сно­сти на Статут Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'' из Уба

11.  Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2022. годину;

12.  Решење о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2023. годину, са Финансијским планом за 2023. годину;

13.  Решење о измени Решења о име­но­ва­њу чла­но­ва Управ­ног од­бо­ра Пред­школ­ске уста­но­ве “Уб” у Убу;

14.  Решењe о измени Решења о именовању председника, заменика председника, и чла­но­ва Управ­ног од­бо­ра Установе културе ''Културни центар Уб'';

15.  Решења о да­ва­њу са­гла­сно­сти Комуналном јав­ном пред­у­зе­ћу ''Ђунис'' на Одлуку о ценама услуга коришћења базена, спортских терена и објеката које одржава КЈП „Ђунис“ Уб.

 Напред наведени акти, објављени су у ''Службеном гласнику општине Уб'', број 6/2023 и могу се преузети овде.


Повезане вести