ОДЛУКА О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ПОВОДОМ ПРОГЛАШЕНОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Opstina UB | korona-virus-depozit-5_620x0[1]_1584431525.jpg

Председник општине Уб, по доношењу Одлуке о проглашењу ванреднос стања (''Службени гласник РС'' број 29/2020), а по одржаној седниц Општинског штаба за ванредне ситуације, донео је 16. марта 2020. године, Одлуку о мерама које си имају предузети на територији општине Уб за време трајања ванредног стања. Одлука је објављена у ''Службеном гласнику општине Уб'' број 7/2020. Наведеном одлуком уређено је следеће:

На основу члана 4. став 1. тачка 6), члана 13. став 1. тачка 2), члана 29. став 1. и 2. тачка 4) Закона о одбрани ("Службени гласник РС", број 116/2007, 88/2009, 88/2009 - други закон, 104/2009 - други закон, 10/2015 и 36/2018), члана 56. став 1. тачка 26) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник РС'' број 29/2020, од 15. марта 2020. године) и предложеним мерама Општинског штаба за ванредне ситуације за деловање јавних служби у периоду ванредног стања на тариторији општине Уб, од 16. марта 2020. године,

председник општине Уб, 16. марта 2020. године, доноси

 

О д л у к а

 

1) За време важења Одлуке о проглашењу ванредног стања, на територији општине Уб:

(1) Објекти у којима се пружа услуга дневног боравка за стара лица – лица од 60 и више година живота, имају прекинути свој рад даном доношења ове одлуке.

(2) Затворени спортски објекти и зидани објекти у функцији отворених спортских објеката имају се затворити и престати са радом даном доношења ове одлуке.

(3) Обавезују се власници – корисници објеката из алинеје (1) и (2) ове тачке да по затварању и престанку рада истих изврше њихову дезинфекцију и да исте оставе закључане, без могућности уласка грађана у дезинфиковане објекте.

(4) Обавезује се Комунално јавно предузеће ''Ђунис'' Уб да најмање једном днево организује и изврши дезинфекцију справа на отвореним спортским теренима.

(5) Отказују се сва спортска такмичења и тренинзи на отвореним и затвореним спортским објектима.

(6) Предшколска установа ''Уб'' прекида рад даном доношења ове одлуке.

(7) Обавезују се директори установа за предшколско, основно и средњешколско васпитање и образовање:

1. да уз заједничко деловање министраства и органа општине Уб, организују и спроведу дезинфекцију просторија установа за боравак деце и ученика;

2. да онемогуће улаз лица у дезинфиковане делове установе;

3. да обезбеде одговорајауће присуство запослених у делу зграде установе само за запослене.

(8) Обавезују се руководиоци предузећа и установа над којим органи општине врше оснивачка права и Општинска управа општине Уб, да рад и организацију рада прилагоде условима и околностима проглашеног ванредног стања, а ради очувања здравља запослених и грађана који долазе у контакт са запосленима.

(9) Обавезује се Центар за социјални рад ''Уб'' да организује пружање помоћи, набавку и доставу, старим лицима – храна, лекови и слично, ако ту помоћ стара лица нису обезбедила од својих сродника или комшија.

(10) Одређује се радно време угоститељских објеката од 8 до 20 сати и то са највишим бројем гостију који ни у једном тренутку радног времене не може прећи број гостију виши од једне половине места за седење угоститељског објекта, стим да тако утврђена половина не може прећи више од 50 гостију на местима за седење.

2) Надзор и контролу над применом ове одлуке има вршити Општинска управа општине Уб, организациона јединица надлежна за послове инспекције.

3) Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.

           

 

Службени гласник у ком је објављена одлука, можете преузти овде. 

Председник општине Уб

Број: 512-1/2020-01

 

 

Дарко Глишић


Документи


Повезане вести