ОДЛУКА о одређивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0020_1560158547_1584521736.jpeg


                                                                        ОДЛУКА о одређивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката-0

    На основу члана 4. став 1. тачка 6), члана 13. став 1. тачка 2), члана 29. став 1. и 2. тачка 4) Закона о одбрани("Службени гласник РС", број 116/200788/2009, 88/2009 - други закон, 104/2009 - други закон, 10/2015 и 36/2018), члана 56. став 1. тачка 26) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник РС'' број 29/2020, од 15. марта 2020. године),

председник општине Уб, 18. марта 2020. године, доноси

 

                                                                            О д л у к а

       о одређивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката

 

1) За време важења Одлуке о проглашењу ванредног стања, на територији општине Уб одређује се радно време угоститељских, од до 19 сати, трговинских и занатских објеката од 6 до 19 сати.

2) Надзор и контролу над применом ове одлуке има вршити Општинска управа општине Уб, организациона јединица надлежна за послове инспекције.

3) Доношењем ове одлуке престају да важе одредбе о радном времену из тачке 1. алинеје  10) Одлуке (''Службени гласник општине Уб'' број 7/2020)

4) Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.

            

 

Број: 512-2/2020-01                                                                          Председник општине Уб

                                                                                                                             Дарко Глишић


Повезане вести