Обавештење о подношењу захтева за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и / или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката

Opstina UB | opstina-ub-52_1695382386.jpg

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо суграђане да од 15. септембра могу подносити захтеве за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и / или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.

Начин, услови и поступак за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и / или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката уређени су Уредбом Владе Републике Србије објављеном у Сл. гласнику Републике Србије бр. 70/23.

Захтеви у виду прописаних образаца са неопходном документацијом ће се предавати од 15. септембра до 15. октобра 2023. године на писарници Општинске управе општине Уб, Улица војводе Мишића 20Б, сваког радног дана од 07,30 до 15,00 часова.

Све информације о захтевима и неопходној документацији могу се добити у згради општине - шалтер бр. 6, Улица војводе Мишића 20Б, сваког радног дана од 07,30 до 15,00 часова.

Препорука је да се грађани пре подношења захтева на писарници консултују са запосленима у Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, у згради општине у Улици војводе Мишића 20Б, ради утврђивања комплетности документације, а све у циљу ефикасности у поступању.

Захтеве могу подносити власници породичних стамбених објеката односно власници посебних делова објеката-станова који изградњом односно куповином трајно решавају своје стамбено питање. Прикључење је могуће за само један објекат односно један стан истог власника који користи за становање. Уз захтев (који се може овде преузети) се подноси доказ о власништву (уговор или друга исправа или одлука надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности), очитана лична карта односно копија личне карте која не садржи чип власника и чланова његовог породичног домаћинства, оверена изјава да подносилац и чланови његовог породичног домаћинства немају други објекат за становање, као и геодетски снимак објекта за који се тражи привремено прикључење.

Уколико је реч о објекту за који покренут поступак озакоњења и за који је већ поднет геодетски снимак, снимак није потребно поново достављати, већ је на захтеву за привремено прикључење потребно навести заводни број предмета уз помоћ запослених у Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове.

Уколико је реч о објекту за који није покренут поступак озакоњења подносилац поред захтева, доставља изјаву да је објекат изграђен и да се користи за становање, уз очитане личне карте за њега и чланове његове породице, изјаву да немају други објекат за становање и геодетски снимак.

Уколико подносилац захтева и чланови његове породице не живе у објекту за који се подноси захтев за прикључење, потребно је доставити и изјаву да ће се одмах по прикључењу у исти преселити.

Све обрасце примера изјава можете преузети овде (изјава 1изјава 2изјава 3).

Изјаве се подносе оверене од стране нотара.

Захтеви и обрасци се од 15.09.2023. године могу преузимати и у згради Општинске управе Уб.

За власнике станова у стамбеним и стамбено пословним зградама за колективно становање, захтев за привремено прикључење подноси стамбена заједница (захтев се може преузети овде), уз захтеве власника станова, са доказима прописаним Уредбом за сваки стан појединачни стан, као и захтев за прикључење заједничких делова зграде на дистрибутивни систем електричне енергије. Уколико стамбена заједница није формирана захтев подносе власници станова.

Службеници Одељења за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове Општинске управе Уб ће поводом поднетих захтева утврђивати испуњеност правних услова и о томe обавестити надлежно привредно друштво односно предузеће које ће у даљем току поступка утврђивати испуњеност техничких услова.

Контакт бр. телефона за додатне информације 014.411.622 и 014.411.260.

Илустровано упутство за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру.


Повезане вести