Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Opstina UB | opstina-ub-24_1612510405.jpg

Општинско веће општине Уб, дана 08.02.2021. године објављује

Ј а в н и    п о з и в

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Уб

1. Општина Уб објављује јавни позив за учешће на конкурсу  за суфинансирање, у трајању од 12 месеци, пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб, у даљем тексту конкурс.

2. Намена средстава за остваривање јавног интереса
    Суфинансирање производње медијских садржаја из области  јавног информисања који
доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Уб о темама од значаја за локалну заједницу,
подижу квалитет информисања особа са инвалидитетом и припаднике националних мањина.
Суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима као и пројектима унапређења професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

    3. Износ средстава која су опредељена за суфинансирање
    
Време које је предмет суфинансирања: 12 месеци.
Износ средстава распоређених за пројектно суфинансирање: 3.000.000 динара.    Најмањи износ средстава: 10.000,00 дин, а највећи износ средстава је 1.500.000,00 дин.

4. Субјекти који имају право учешћа на овом конкурсу

4.1.
На конкурсу може учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса):1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;
3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.
Изузетно од става 1. тачка 3) општина Уб не може суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила.
4.2.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.
4.3.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

4.4.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем  штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
4.5.
Учесник конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује и на другом конкурсу за суфинансирање, са истим пројектом, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

5. Критеријуми за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

6. Рокови у којима се спроводи конкурс
Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у новинама ''Српски телеграф'', односно до 22.02.2021. године.
На дан објављивања конкурса у новинама из става 1. исти ће бити објављен и на веб-сајту општине Уб.
 Одлука о расподели средстава, у облику решења, доноси се у року од 15 дaна од дана закључења конкурса.
Корисник средстава одобрених по овом конкурсу, дужан је да достави наративни и финансијски извештај о реализацији утрошених по овом јавном позиву, на прописаном обрасцу – Обрасцу 2 који се може преузети слањем захтева на stefan.teodosic@opstinaub.org.rs.
    
7. Документација
Пријава се подноси, у два примерка, на прописаном обрасцу – Обрасцу 1, који се може преузети слањем захтева на stefan.teodosic@opstinaub.org.rs.
Учесник конкурса у обавези је да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
    1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
    2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
    3. дозвола за емитовање радио и/или телевизијског програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
    4. оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);
    5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина и слично)
  6. Учесник конкурса у обавези је да приложи и оверену изјаву да учеснику конкурса није изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда; односно оверену изјаву да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

8. Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији
Општинско веће позив за учешће на конкурсу новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија. Уз предлог за члана комисије доставити и биографију кандидата. Предлоге доставити до закључења конкурса.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.
 
Предлоге доставити до закључења конкурса, и то на адресу:
Општина Уб
Општинско веће
14210 Уб, Улица Војводе Мишића 20б
са назнаком:
За Конкурсну комисију на конкурсу  за суфинансирање, у трајању од 12 месеци, пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб.

9. Опште информације

Конкурс се објављују и на Facebook страници општине Уб.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на сајту општине Уб и достављено истовремено и свим учесницима конкурса у електронској форми.
Пријаве стигле ван прописног рока или на обрасцу који није прописан неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу:
Општина Уб
Општинско веће
14210 Уб, Улица Војводе Мишића 20б
са назнаком:
За конкурс  за суфинансирање, у трајању од 12 месеци, пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб.Документи


Повезане вести