Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Уб у 2022. години

Opstina UB | opstina-ub-4_1646301748.jpg

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (Службени гласник РС бр. 9/22),  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), , Одлуке о буџету Општине Уб за 2022. годину („Службени гласник Општине Уб”, бр. 32/2021), Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00099/2022-01/3 од 23. фебруара 2022. године и Закључка о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Уб у 2022. години број: 06-11-3/2022-01, од  3. марта 2022. године,

 

ОПШТИНА УБ

Општинско веће општине Уб 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2022. години

 

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Уб; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Уб за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2022. години, износе 3.735.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1.500.000,00 динара.

У складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 9/22), државна помоћ се сматра усклађеном уколико се додељује учеснику на тржишту који се не налази у поступку повраћаја државне помоћи или de minimis помоћи, као и учесницима на тржишту, који нису били у тешкоћама у смислу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“) на дан 31. децембар 2019. године.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који су од локалног значаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта, док учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50 % оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању.

Оправдани трошкови су трошкови који су настали у вези са израдом медијског садржаја а нарочито:

1.      процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских садржаја;

2.      трошкови закупа просторија, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја;

3.      трошак употребе сопствене имовине (амортизација);

4.      трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);

5.      трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.

Оправданим трошковима, не сматрају се трошкови издаваштва, трошкови дистрибуције и трошкови промоције.

У складу са чланом 16. став 1. тачка 4. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење у даљем тексту Закон), остваривање јавног интереса у области јавног информисања остварује се суфинансирањем пројеката. Корисник државне помоћи је у обавези да достави изјаву којим доказује да пројекат може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно субвенцијом, у складу са Законом.

Корисници државне помоћи за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату могу бити микро, мала и средња правна лица и предузетници.

Средства додељена учесницима на конкурсу не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија (медијска концентрација) и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту док се средства не смеју користити за друге намене, а нарочито производњу других медијских садржаја (преливању средстава).

II  ПРАВО УЧЕШЋА 

На конкурсу може учествовати:

1.      издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Уб;

2.      правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Уб. 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

                                               

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  Значај пројекта са становишта:

*        остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

*        остваривање намене конкурса;

*        усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

*        идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

*        заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

*        усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;

*        степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

*        мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

*        разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

*        степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

*        степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

*        неопходних ресурса за реализацију пројекта;

*        стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

*        прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

*        економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

1.      да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2.      доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

1.      да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Уб;

2.      мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

3.      актуелност теме и доступност већем броју корисника;

4.      мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

5.      мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;

6.      мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV  РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „Српски Телеграф“: од 4. марта 2022. године  до 25. марта 2022. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:

1.      Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у два примерка. Образац се преузима са сајта Општине Уб www.opstinaub.org.rs:

o  Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

o  Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2.      Копије следећих докумената у једном примерку:

o  Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса;

o  Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

o  Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

o  Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

o  по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

o  Потписана изјава учесника да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и да нису били у тешкоћама у смислу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“ број 62/21) на дан 31. 12.2019. године.

o  Потписана изјава учесника да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе субвенцијом,

o  Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна или  de minimis помоћ у текућој фискалној години и по ком основу за штампане медије, радио интернет медије и новинске агенције;

o  Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна или de minimis помоћ у текућој фискалној години и по ком основу за производњу медијских садржаја за телевизију

o  Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

                            

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Општини Уб, Општинском већу општине Уб. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Српски телеграф“.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Општине Уб www.opstinaub.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општинско веће општине Уб, Улица Војводе Мишића 20 б, 14210 Уб, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2022. години”.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Уб www.opstinaub.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне:  014/411322.

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Општинском већу општине Уб биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општинског већа општине Уб која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива или ревизије.

Општинско веће општине Уб чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

За учешће на јавном позиву, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.


Документи


Повезане вести