ЈН бр. 1.3.19/2020 – Подземни кабловски вод за објекат Дома здравља

Opstina UB | opstina-ub-63_1593418823.jpg

Предмет јавне набавке мале вредности је Подземни кабловски вод за објекат Дома здравља - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације.
У циљу опремања објекта Дома здравља и прикључења на електричну мрежу, потребно је поставити подземни кабловски вод 1кВ из ТС 10/0,4кВ “МПП Тодоровић”  до КПК на спољашњем зиду објекта 1  на кат.парц.бр. 137 КО Уб,  који се постављају на кат.парц.бр. 124, 136, 125/1, 126/2 И 137 све КО Уб.
Ознака из општег речника набавке: 45314310-7 Полагање каблова, 31224400-6 Прикључни каблови, 31320000-5 Каблови за дистрибуцију електричне енергије.Документи


Повезане вести