ЈН 1.2.19/2020 – Превоз спортиста и ученика на такмичења

Opstina UB | opstina-ub-fudbal_1591015124.jpg

Предмет поступка је јавна набавка услуга - Превоз спортиста и ученика на такмичења, према карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији. - у даљем тексту „Јавна набавка“, а све у складу са чланом 31. и чланом 32. Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“, бр. 52 од 22. јула 2019, 61 од 29. августа 2019. године), Одлуком о јавном превозу путника на територији општине Уб бр. 344-58/2020-01 од 29. марта 2020. године и Одлуком о покретању поступка набавке бр. 020-254/19-01 од 18.07.2020. године.
Ознака из општег речника радова набавке: 60130000 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене.


Документи


Повезане вести