Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS”

Opstina UB | opstina-ub-75_1699347934.jpg

Општинска управа општине Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

у нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране

ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб

и

Извештај о стратешкој процени утицаја

Плана детаљне регулације подручја соларне електране

ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани,

на територији општине Уб, на животну средину 

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране  ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја соларне електране  ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб, на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 07.11.2023. године, закључно са 07.12.2023. године.

Планска документација биће изложена сваког радног дана, у згради Општинске управе општине Уб, Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, 14210 Уб, Војводе Мишића бр. 20 Б, канцеларија бр. 14, као и на интернет страни Општине Уб (www.opstinaub.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 14, од 10 до 14 часова. Особе за контакт су Анђелка Леонтијевић и Милена Ђокић.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Уб, Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, 14210 Уб, Војводе Мишића бр. 20 Б, лично на писарници Општинске управе или поштом, закључно са 07.12.2023. године.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 12.12.2023. године, у скупштинској сали Општине Уб, са почетком у 13,00 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида. 


Документи


Повезане вести