Јавни позив за хуманитарне пакете хране

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ОПШТИНА УБ

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ

Повереништво за избеглице

 и  миграције општине Уб

Број: 40-110/23-04

Комисија за доделу хуманитарних пакета хране а на основу усвојеног Правилника о критеријумима за избор корисника за доделу помоћи пакета хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији Општине Уб са боравиштем на територији Општине Уб , на седници одржаној дана 03.01.2024.године, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ХУМАНИТАРНЕ ПАКЕТЕ ХРАНЕ

 Избеглицама и интерно расељеним лицима која се налазе на територији Општине Уб, да у року од 15 дана поднесу захтев за доделу хуманитарних пакета хране.

Право на Помоћ могу да остваре породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица са БОРАВИШТЕМ у Општини Уб, без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику. 

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

  1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом до навршених 18 година живота или студентом/студентима до навршених 26 година живота на редовном школовању – 30 бодова;
  2. жртве сексуалног/породичног насиља – 30 бодова;
  3. трочлано и вишечлано породично домаћинство са децом до навршених 18 година живота – 20 бодова;
  4. домаћинства са лицем којем је утврђен инвалидитет (80% и више процената нвалидитета)/ домаћинства са чланом породице са тешким обољењем – 20 бодова;
  5. једночлана домаћинства са лицем преко 60 година живота – 20 бодова;
  6. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику – 20 бодова;
  7. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година – 10 бодова;
  8. домаћинство старијих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота) – 10 бодова.

Уколико два или више Подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве који:

1) има већи број малолетне деце;

2) има већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју Општине Уб у оквиру које конкурише за Помоћ и

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Уз пријаву за доделу Помоћи, која се подноси у Општини Уб,  подносилац пријаве уз захтев доставља и следеће доказе:

– фотокопије важећих избегличких/расељеничких легитимација (обавезно за подносиоца пријаве);

– фотокопије личних карата Републике Србије (очитане уколико су у питању биометријске карте са чипом) за сва лица старија од 16 и више година (не односи се на лица која имају важеће избегличке легитимације);

– важећа пријава боравишта на територији Општине Уб (обавезно за подносица пријаве који је евидентиран као интерно расељено лице);

– доказ о приходима за све пунолетне чланове домаћинства и то: потврда послодавца о висини нето зараде за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, уверење из Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених лица, чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, потврда ПИО ФОНДА да лице остварује/не остварује право на пензију, оверена лична изјава код надлежног органа да лице остварује или не остварује приходе;

–    медицинска документација не старија од годину дана;

– решење надлежног органа о смањеном или потпуном губитку радне способности/телесном оштећењу/сметњама у развоју

– жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад и

– једнородитељске породице: потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства; пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код Јавног бележника да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, а да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу.

Докази из става 1. алинеје 1. до 8. овог члана подносе се у фотокопији, а Комисија има право да од подносиоца захтева на увид оригинална документа.

Комисија ће изводе из књиге рођених за малолетну децу прибавити службеним путем.

Комисија, по потреби, може од сваког подносиоца пријаве да затражи додатна документа  и има право да врши проверу веродостојности приложене документације путем увида у оригинале или на други одговарајући начин.

Напомена: С обзиром на то да се овај Јавни позив односи на доделу хуманитарне помоћи у пакетима хране, није могуће улагање приговора на одлуку Комисије.

Пријава са пратећом документацијом  подноси се у  Упштини Уб, преко Писарнице Oпштине, Војводе Мишића 20б , шалтер 01, уз назнаку – Комисија за расподелу хуманитарне  помоћи у пакетима хране, /или Повереник за избеглице и миграције Општине Уб/.

Јавни позив је отворен од 03.01.2024. до  18.01.2024.године

Неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријавни обрасци се могу преузети у Општини Уб –  на Писарници (Шалтер 01),  или на сајту општине www.opstinaub.org.rs

Све информације могу се добити на тел. 069/819-88-84 код Повереника за избеглице и миграције.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                                                                                                                                                         Дејан Максимовић

 


Документи


Повезане вести