ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Opstina UB | logo1_1631875745.png

ИЗДАЈЕ СЕ  у закуп пословни простор  којим Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, са седиштем у Убу, улица Вељка Влаховића број 6, МБ. 07098499; ПИБ: 101347777,  има право  коришћења по основу обављања комуналне делатности  управљање пијацама, у виђеном стању (закупац сноси све трошкове привођења локала намени), поступком јавног надметања, и то:

 

1.      Пословни простор – локал  број 1 у објекту Нове зелене пијаце у Убу (Друга фаза), ближа локација  улаз у локал број 1 из улице Иванa Миловановићa; изграђен на кп. бр. 269/2  КО Уб, власништво Општине Уб; нето површине 116,19 m2 од тога: продајни простор од 110,93 m2, купатило  1, 1,34m2, WC 1, 1,29m2, купатило 2, 1,34m2 и WC2,  1,29 m2 (површине узете из Скице посебног дела објекта „Етажирање посебних делова објекта 2 (два) локала на новој пијаци кп. бр. 269/2 КО Уб“, урађеног од стране Геодетског бироа ГЕО УРБАН, са седиштем у Убу улица Краља Петра I ослободиоца број 72,  дана 28. 04. 2021. године).

Број водомера локала:  3963705.

Намена коришћења пословног простора мора бити у складу са  Законом о трговини („Службени гласник РС“, број 52/2019), Одлуком о пијацама и Пијачним редом.

·         Почетна цена закупа је 400,оо динара без пдв-а,  по m2, за период од месец дана;

У понуђену цену закупа нису урачунати трошкови који се односе на коришћење пијачног простора, као што су: електрична енергија, вода, телефон, грејање, климатизација, смеће, таксе и сл. сразмерно величини простора и објекта.

Трошкови електричне енергије и воде, у зависности од локала, се обрачунавају и фактуришу од стране КЈП „ЂУНИС“ УБ,  у ком случају закупац има обавезу да сваког месеца омогући  запосленом у  КЈП „ЂУНИС“ УБ да очита потрошњу или се обрачунавају и фактуришу од стране ЈП „ЕПС-Снабдевање“ (утрошак електричне енергије)  и КЈП „ЂУНИС“ УБ (за утрошак воде и коришћење канализације),  у ком случају је закупац у обавези да на усмени или писмени захтев Предузећа пружи на увид доказе о плаћеним рачунима. 

Комплетан текст огласа можете преузети испод текста.


Документи


Повезане вести