Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1685362893.jpeg

Општинско веће оп­шти­не Уб, 29. маја 2023. го­ди­не, до­нело је  

                Одлука о утвр­ђи­ва­њу Годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

за територију општине Уб за 2023. годину

 1. Утвр­ђу­је се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Уб за 2023. годину, ко­ји је урађен и објављен на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште, који чини саставни део ове одлуке.

2. На званичној интернет страници органа општине Уб објавити ову одлуку са линком за приступање програму из тачке 1. ове одлуке.

3. Ова од­лу­ка сту­па на сна­гу наредног дана од дана објављивања у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку оп­шти­не Уб”.

Напомена: Одлука о Програму објављена је ''Службеном гласнику општине Уб'' број 14/2023.


Повезане вести