Јавни увид

Opstina UB | objavljeni-novi-dokumenti-opstina-ub-2_1619426138.jpg

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

М И Н И С Т А Р С Т В О  Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А   И    И Н Ф Р А С Т Р У К Т УР Е

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19, 37/19

– др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

o г л а ш а в а

Ј  А  В Н И    У  В  И  Д

у

Н А Ц Р Т П   Р О С Т О Р Н ОГ  П Л А Н А   П О Д Р У Ч Ј А   П О С Е Б Н Е   Н А М Е Н Е

Р Е Г И О Н А Л Н О Г   К О Л У Б А Р С К О Г   С И С Т Е М А   С Н А Б Д Е В А Њ А   В О Д О М

и

И З В Е Ш Т А Ј  О  С Т Р А Т Е Ш К О Ј П Р О Ц Е Н И  У Т И Ц А Ј А

П Р О С Т О Р Н О Г   П Л А Н А   П О Д Р У Ч Ј А   П О С Е Б Н Е   Н А М Е Н Е   Р Е Г И О Н А Л Н ОГ      К О Л У Б А Р С К О Г   С И С Т Е М А   С Н А Б Д Е В А Њ А   В О Д О М   Н А   Ж И В О Т Н У

С Р Е Д И Н У

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 26. АПРИЛА ДО 25. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Београда, градске општине Лазаревац, града Ваљева и општина Коцељева, Лајковац, Љиг, Мионица и Уб, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно

25. мајa 2021. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Место, време и начин одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД зависи од епидемиолошке ситуације у Републици Србији и јединицама локалне самоуправе у обухвату планског документа. Јавност ће благовремено бити обавештена о месту, времену и начину одржавања јавне седнице комисије за јавни увид.


Више информација везаних за јавни увид можете добити кликом на линк


Документи


Повезане вести