Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општини Уб

Opstina UB | _1590581528.jpg
>

 Република Србија

Општина Уб

Oпштинска управа

Број: 112-10/2020-01

Датум: 28.05.2020.године

ОПШТИНА УБ, ОПШТИНСКА УПРАВА, на основу одредби чланова 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и др.Закон), члана 11,12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 112-1922/2019 од 26.02.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНИ УБ

 Општинска управа

1. Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Уб, у Убу, Ул. Војводе Мишића број 20Б.

2. Радно место које се попуњава: Радно место „послови канцеларијске контроле и послови вођења поступка по правном леку“, у звању:  саветник -  један извршилац.

3. Опис послова радног места: проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од стране пореских обвезника; проверава тачност, потпуност и усклађеност са законом, односно другим прописом података исказаних у пореској пријави; ажирира базу локалних пореских јавних прихода;врши издавања пореских уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода; сачињава записник, разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о контроли; даје обавештања и саветује пореске обвезнике;

Поред тога, води првостепени поступак по изјављеним жалбама; доноси акт о одбацивању недопуштене, неблаговремене или од неовлашћеног лица изјављене жалбе; разматра наводе из жалбе и оцењује да ли је оправдана, да ли је потребно спроводити ново утврђивање чињеница; омогућава учешће жалиоцу у поступку;врши измену пореског управног акта; доноси акт о обустављању поступка; акт о привременом прекиду поступка до решења претходног питања, доставља акт другостепеном пореском органу, пореском обвезнику и по потреби суду.

 

4. Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

5. Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање:

 

- Рада на рачунару – практична провера (MS Office);

 

-Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС бр. 80/2002, 84/2002........108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019 );

 

-Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2018);

 

- Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 - аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС);

 

- Закона о заштити конкуренције ("Службени гласнику РС", бр. 51/2009 од 14.7.2009. године.);

 

- Закона о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018);

 

- Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС бр. 48/91, 66/91, 44/98 –др. закон  49/99 – закон , 34/2001 – закон 39/2002);

 

- Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон);

 

- Кодекс понашања службеника и намештеника оптине Уб;

 

-Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17 и 113/2017);

 

-Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе;

 

-Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014);

 

-Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате („Сл.гласник РС“ бр. 28/2016);

 

-Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем (Сл.гласник Рс бр.113/2013 и 104/2018)

 

-Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања („Сл.гласник РС“ бр.77/2014)

 

6.  Место рада: Уб, Ул. Војводе Мишића  број 20 Б 

7. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Уб, у Убу, Ул. Војводе Мишића 20Б, са назнаком „За јавни конкурс“.

8. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Стефан Теодосић, дипл. правник, послови управљања људским ресурсима, телефон: 014/411-622 локал 147, e-mail: stefan.teodosic@opstinaub.org.rs.

 

9. Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 10. Рок за подношење пријава: 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у дневним новинама „Српски Tелеграф“.

11. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, уговори и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство). Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

12. Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

13. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку,и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MSOffice), обавиће се почев од 16.06.2020. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Општинске управе општине Уб, у Убу, Улица Војводе Мишића 20Б, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

-Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

-Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Начелника општинске управе Општине Уб.

 

-Овај оглас објављује се на web страници www.opstinaub.org.rs, на огласној табли, a у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то дневне новине „Српски Tелеграф“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас

-Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.


Галерија


Повезане вести