РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ-13 БЕОГРАД-ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Opstina UB | objavljeni-novi-dokumenti-opstina-ub-2_1629700371.jpg

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник  РС"бр. 72/09, 81/09

- исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 -УС, 98/13 УС 132/14, 145/14,  83/18, 31/19, 37/19

- др. Закон, 9/20 и 52/21, у даљем тексту: Закон), Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације (,,Службени гласник РС", број 79/21). Одредбама члана 45а Закона, односно чл. 37-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,,Службени гласник РС", број 32/19), утврђена је организација раног јавног увида, као обавеза носиоца израде планског документа, у циљу упознавања јавности  са  општим циљевима и сврхом израде плана, могућим  решењима за  развој  просторне целине, могућим  решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Имајући у виду наведено, обавештавамо вас да ће рани јавни увид бити спроведен у периоду од од 18. августа до 1. септембра 2021. године, те је  потребно  да  достављене  материјале  изложите  на увид заитересованим правним и физичким лицима у згради Општинске управе општине Уб, односно на званичној интернет страници. У случају техничких ограничења за постављање материјала на званичну интернет  страницу,  јавност  је  потребно  упутити  на   линк   https://www.mgsi.gov.гs/cir/dokшnenti­ list/137 /180 . Такође вас молимо да по потреби заинтересованим лицима обезбедите стручну помоћ при тумачењу изложених мате ријала.


Документи


Повезане вести