Одржана 4. седница Општинског већа у 2023. години

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1677222338.jpeg

Веће је разматрало и донело следеће акте:

 I Утврдило предлоге аката и исте доставило Скупштини општине Уб на разматрање и усвајање:

 1. Одлуке о посебном начину утврђивања и наплате пореза на имовину физичких лица у 2023. години;

2. Одлуке о измени Одлуке о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

3. Закључка о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2022. годину;

4. Решења о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2023. годину, са Финансијским планом за 2023. годину;

5. Решења о измени Решења о именовању председника, заменика председника, и чла­но­ва Управ­ног од­бо­ра Установе културе ''Културни центар Уб'';

 II Донело, из своје надлежности, следеће акте:

 6. Закључак о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке – Помоћ у кући;

7. Закључак о давању одобрења Основној школи ''Милан Муњас'' Уб за закључење уговора за реализацију јавне набавке – набавка услуга – превоз ученика;

8. Закључак о да­ва­њу одо­бре­ња Основној школи ''Милан Муњас'' Уб за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке добара – електрична енергија.

Акте са ове седнице можете преузети овде


Повезане вести