Обавештење о одржавању јавне презентације урбанистичког пројекта

Opstina UB | objavljeni-novi-dokumenti-opstina-ub-2_1620798320.jpg

Обавештење о одржавању јавне презентације урбанистичког пројекта:

Урбанистички пројект за реконструкцију насипа река Колубаре и Тамнаве и моста на путу Београд-Обреновац   

 

 

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), обавештавамо Вас да ће се јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију насипа река Колубаре и Тамнаве и моста на путу Београд-Обреновац, у градској општини Обреновац и Уб, одржати у периоду од 17 до 25.05.2021.године у згради Општинске управе Уб, сваког радног дана од 9 до 15 часова, као и на интернет страници (http://www. opstinaub.org.rs).

Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), а захтев за израду Урбанистичког пројекта поднет је од стране Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' Београд.

Заинтересована физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизмa, обједињене процедуре и стамбено-комуналне послове Општине Уб, у току трајања јавне презентације закључно са 25.05.2021.године. Обрађивач плана  Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) одржаће јавну презентацију Урбанистичког пројекта за реконструкцију насипа река Колубаре и Тамнаве и моста на путу Београд-Обреновац 19.05.2021.године  у просторијама Дома културе Уб Ул. Вука Караџића бр.19 са почетком у 11h


Повезане вести