О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

19/12/2019 Вести
Opstina UB | zgrada za sajt_1577101446.jpg

Општинска управа Уб , Одељење за делатности установа и заштиту животне средине , на основу члана 10 и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09) даје следеће :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

                Обавештавамо јавност , заинтересоване органе и организације да је за Пројекат : ,,Пункт за одржавање државних путева I и II  реда у зони петље ,,УБ’’на катастарским парцелама бр.2279/30 И 2279/27 у К.О. Стубленица, општина Уб, на км 0+233 општинског пута Стубленица-Паљуви'' ,  носиоца Пројекта , ЈП,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ’’, Булевар Краља Александра 282  Београд , поднет захтев о потреби процене утицаја на животну средину .

 

                Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева сваког радног дана од 11 до 15 часова , у просторијама Општинске управе Уб , улица Војводе Мишића 20 б ,  и доставити своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Обавештење се објављује на основу члана 10. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, 135/04 и 36/09).

Додатне информације могу се добити на телефон : 014/ 411-622 локал број 139


Повезане вести