Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2023. години

Opstina UB | opstina-ub-4_1675836749.jpg

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 8. став 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 73/19), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 9/22),  Правилника о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 6 од 27. јануара 2023. године), Одлуке о буџету Општине Уб за 2023. годину („Службени гласник Општине Уб”, бр. 31/2022), и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Уб у 2023. години број: 06-11-3/2022-01 од 6. фебруара 2023. године:

 

ОПШТИНА УБ

Општинско веће општине Уб

 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2023. години

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Уб; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Уб за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2023. години, износе 4.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1.800.000,00 динара.

 

II  ПРАВО УЧЕШЋА

 

На конкурсу може учествовати:

1.      издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Уб;

2.      правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Уб.

3.      правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

 

Учесници на конкурсу за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату могу бити само микро, мала и средња правна лица и предузетници.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. Право учешћа на конкурсу немају лица која се налазе у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су била у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Средства која се додељују, на расписаним конкурсима, у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту.

                                                       

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

– остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

– остваривање намене конкурса;

– усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

– степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

– мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

– разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

– степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

– степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

– неопходних ресурса за реализацију пројекта;

– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

– прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

IV  РОКОВИ

 

Пријаве на конкурс подносе се до петка, 24. фебруара 2023. године. Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

Учесник конкурса је обавезан да достави:

1.      Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Уб www.opstinaub.org.rs:

o  Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

o  Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2.      Копије следећих докумената у једном примерку:

o  Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса;

o  Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

o  Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

o  Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

o  по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

o  Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

o  Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

                                

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Општини Уб, Општинском већу општине Уб. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се до петка, 24. фебруара 2023. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Општине Уб www.opstinaub.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општинско веће општине Уб, Улица војводе Мишића 20 б, 14210 Уб, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2023. години”.

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће разматрати.

Учесник конкурса који је поднео непотпуну, односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у Конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено обавештење и његов пројекат се не разматра.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Уб www.opstinaub.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне:  014/411322.

На све обавезе које нису наведене у овом Конкурсу, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

Сви подаци о личности који буду достављени Општинском већу општине Уб биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општинског већа општине Уб која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива или ревизије.

Општинско веће општине Уб чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

За учешће на јавном позиву, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.


Документи


Повезане вести