Јавно надметање за продају половног путничког возила

Opstina UB | opstina-ub-83_1593495240.jpg

На основу члана  33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 10482016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 45. Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 21/2016, 21/2017 и 5/2018), члана 33. Статута Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 28/2016), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службен гласник РС“, број 24/2012), Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и  прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), Одлуке Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 594/1 од 26. маја. 2020. године,

Комунално јавно Предузеће „Ђунис“ Уб, 

објављује:

 

О г л а с

за јавно надметање за продају половног путничког возила

 

1.      Предмет јавног надметања ради продаје је половно  путничко возило  VOLKSWAGEN PASSAT  3B,

следећих карактеристика:

-          Врста:                        путничко возило

-          Марка и тип:             VOLKSWAGEN PASSAT  3B 

-          Број  мотора:                         ATJ073011

-          Година производње:             2000

-          Снага мотора             85

-          Запремина мотора:   1896

-          Боја:                           3 M црвена

-          Број осовина             2

-          Није регистровано

-          Возило није у возном стању

 

Предемтно  возило се продаје у виђеном  и затеченом стању без права на рекламацију.

 

Учесници у поступку јавног надметања  нису дужни да пре спровођења јавног надметања уплате депозит. 

Лицитациони корак за возило износи  70.000,00  динара са пдв-ом.

 

Право учешћа у лицитацији имају сва правна и физичка лица.

 

 

Прво јавно надметање одржаће се   03. јула 2020. године у 10:00 часова у просторијама КЈП „Ђунис“ Уб, у улици Вељка Влаховића број 6, у Убу.

Уколико прво јавно надметање не успе заказује се друго јавно надметање дана 06. јула 2020. године у 10:00 часова.

 

            Дан закључења уговора: дан одржавања поступка јавног надметања.

Рок испоруке: је до 3 дана од дана  уплате купопродајне цене.

Место преузимања половног возила: је пословни простор на постројењу за прераду воде у Такову.

Трошкови преузимања и транспорта половног возила: падају на терет Купца. Преузимање половног возила извршиће се од стране овлашћеног лица Купца а о пријему ће бити састављен Записник.

Купопродајна цена: највише понуђена цена на јавном надметању, иста не може би нижа до утврђеног лицитационог корака од 70.000,00 динара.

Рок плаћања: у року до 3 (три) дана од дана потписивања  уговора.  

 

Сва лица заинтересована за разгледање возила могу се обратити  шефу возног парка Горану Лукић, сваког радног дана од 07:00 до 12:00 часова на телефон 064/8198569

 

 

Број: 594/5/2020

Датум: 22. јун 2020. године  

                                                                       Комисија за спровођење      поступка                                                                               продаје возила


Повезане вести