Јавно надметање за продају половног булдозера

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0025_1560158547_1571132873.jpg

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011 и 88/2013) и  Одлуке о продаји основног средства путем јавног надметања, донете од стране  Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 1090/2019 од 07. 10. 2019. године

Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ БУЛДОЗЕРА ГУСЕНИЧАРА

Предмет јавног надметања ради продаје је половни булдозер гусеничар, следећих техничких карактеристика:

-          Врста:                         Грађевинска  машина

-          Марка и тип:              14 oktobar TG 170 B

-          Број блока мотора:    3550110601 4F/74

-          Година производње:  1991

-          Снага мотора у kW:  125

-          Запремина мотора:    10000 cm3

-          Боја:                            1 B ŽUTA

 

почетна цена: 400.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Јавно надметање ће се одржати дана  22. октобра 2019. године у 12:00 часова у просторијама КЈП „Ђунис“ Уб у улици Вељка Влаховића  број 6., у Убу.  Предметна радна машина се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

Заинтересована лица могу разгледати предметно возило сваког радног дана (од 14 до 18 октобра 2019. године) од 08-14 часова у  пословном простору КЈП „Ђунис“ Уб у улици Милоша Обилића бб  у Убу (гаражни простор возног парка).

Јавно надметање ће се одржати ако истом буде присуствовао најмање један заинтересовани  купац.

Право учешћа на јавном надметању имају лица која до 21. октобра  2019. године до 14: 00 часова уплате кауцију за надметање у износу од 50.000.00 динара и потпишу Изјаву да су сагласни са условима јавног надметања.

Кауција се плаћа на рачун 170-388-14,  код UniCredit Bank,  са назнаком „кауција за јавно надметање радне машине“, о чему ће КЈП „Ђунис“ Уб   издати  извод из банке, оверен својим печатом и исти  издати  уплатиоцу на дан   јавног надметања. 

Потписивање Изјаве је могуће извршити у просторијама  у којој се одржава јавно надметање, непосредно пред почетак надметања, односно најкасније до 12:00 часова .

Лицитација се врши у динарима у износима без пореза на додату вредност, с тим што ће плаћање купопродајне цене бити увећано за износ припадајућег пореза на додату вредност.

Предмет јавног надметања се продаје лицу које понуди највишу цену. Уколико два учесника јавног надметања понуде исту највишу цену, предност има лице које је прво лицитирало ту цену. Изузев у случају да највиша понуђена цена буде почетна цена где ће  предност имати лице које се раније пријавило на лицитацију потписивањем изјаве и уплатом кауције.

Почетна цена: 400.000,00  динара без пореза на додату вредност..

До каначне цене долази се из трећег круга надметања.

Први круг:

Комисија за спровођење јавног надметања, у Записник унети  цене из достављене понуде.

Други круг:

Комисија за спровђење јавног надматања, Записнички констатује присутне овлашћене представнике Учесника јавног надматења да ли нуде више цене од цена датих у својој понуди.

Трећи круг:

Комисија за спровђење јавног надматања, Записнички констатује  присутне овлашћене представнике Учесника јавног надматења да ли нуде више цене од цена датих у другом кругу јавног надметања.

Цена утврђена у трећем кругу јавног надметања је коначна. Са учесником јавног надметања који је понудио највишу цену закључиће се уговор о купопродаји.

Услови за учесника јавног надметања:

-          Образац понуде, у слободној форми.

-          Као учесник јавног надметања се може појавити привредно друштво или предузетник, односно физичко лице. Учесник (привредно друштво или предузетник) је дужан да уз понуду достави Извод из Агенције за привредне регистре и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако је у систему ПДВ-а).

Учесник (физичко лице је дужан да уз понуду достави очитану важећу личну карту.

-          Понуда са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти са натписом „Понуда за куповину половне радне машине јавним надметањем – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу КЈП „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6, 14210 Уб.

 

На дан јавног надметања, понуђачи уз понуду прилажу:

-          Доказ о уплати кауције (Кауција се плаћа на рачун 170-388-14,  код UniCredit Bank , са назнаком „кауција за јавно надметање радне машине“, о чему ће КЈП „Ђунис“ Уб   издати  извод из банке, оверен својим печатом и исти  издати  уплатиоцу на дан   јавног надметања и

-          Изјаву да су сагласни са условима јавног надметања.

На лицитацији може учествовати лице у своје име и за свој рачун, односно законски заступник правног лица, односно друго лице уз оверено пуномоћје лица у чије име и за чији рачун иступа. КЈП „Ђунис“ Уб задржава предмет јавног надметања до уплате целокупне купородајне цене, а учесник јавног надметања који је понудио највишу цену дужан је  на дан  јавног надметања  да потпише купопородајни уговор, а у року од 3 дана од дана потписивања уговора да исплати купопродајну цену у целости, у супротном уговор неће имати важност, а КЈП „Ђунис“ Уб може продати предмет јавног надметања следећем најповољнијем понуђачу.

Учесницима који одустану од јавног надметања или чије понуде не буду прихваћене кауција ће се вратити одмах по завршетку надметања. Кауција се не враћа учеснику који понуди највишу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног јавног надметања одустане од потписивања уговора или не изврши у року уплату купопродајне цене у целости, па ће се кауција сматрати капаром као одустаницом.

Потписивањем изјаве о учешћу на лицитацији  учесници су сагласни да су понудили почетну цену.

Све остале информације  можете добити путем телефона 014- 411-107.


Повезане вести