Јавни увид у нацрт просторног плана Колубара Б

12/06/2020 Вести
Opstina UB | opstina-ub-25-урбанистички-пројекти-парцелација_1591962004.jpg

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20 ), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)
оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „КОЛУБАРА Б” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
„КОЛУБАРА Б” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране „Kолубара Б” (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) одржаће се од 04. јуна до 03. јула 2020. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Скупштина општина Обреновац, Лазаревац, УБ и Лајковац, односно биће објављен на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (http://www.mgsi.gov.rs) и јединицама локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Просторног плана у писаној форми, јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 03. јулом 2020. године. Примедбе на Нацрт просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак 12. јуна 2020. године, у просторији Скупштине општине Лазаревац, ул. Карађорђева 42, у Лазаревцу, са почетком у 11 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среда 15. јула 2020. године, са почетком у 11 часова, у просторији Скупштине општине Лазаревац, ул. Карађорђева 42, у Лазаревцу, са почетком у 11 часова. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.


Документи


Повезане вести